Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Andersdammen biotopvernområde, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-544
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§38, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Andersdammen biotopvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 38 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Biotopvernområdet berører gnr./bnr. 112/130 i Fredrikstad kommune.

Biotopvernområdet dekker et areal på ca. 0,003 km², hvorav ca. 0,001 daa ferskvann.

Grensene for biotopvernområdet framgår av kart i målestokk 1:1 000, datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for biotopvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Fredrikstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et område med særskilt betydning som økologisk funksjonsområde som leve og yngleområde. Det gjelder amfibiene stor salamander, liten salamander og spissnutefrosk.

§ 3.Vernebestemmelser

For biotopvernområdet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra fredningsområdet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Artene som omfattes av verneformålet er vernet mot innsamling, skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan påvirke eller forstyrre de vernede artene eller deres livsbetingelser, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging; uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, herunder hogst- og hageavfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bålbrenning er forbudt.
5.Uttak av vann er forbudt.
6.Bruk av biotopvernområdet til teltleirer eller større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Plukking av blomster, pyntegrønt mv.
3.Jakt og fangst etter gjeldende lovverk.
4.Oppsetting og vedlikehold av gjerde.
§ 5.Regulering av ferdsel

I biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av dyrefredningsområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak under § 4 nr. 4 og § 7 nr. 2 og 3.
2.Begrenset uttak av vann.
3.Uttak av trær som har nådd hogstmoden alder.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for biotopvernområdet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.