Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Arekilen naturreservat, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-546
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2017-03-03-261
EndrerFOR-1976-11-05-2
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Arekilen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 248 (i kraft 1 juli 2013), 3 mars 2017 nr. 261.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Hvaler kommune: 1/1, 1/2, 1/3, 3/39, 22/1,9, 22/2, 23/3, 23/5, 23/9, 23/10, 23/19, 23/25, 23/30, 23/44 og 23/238.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,43 km² , hvorav ca. 0,03 km² ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet mars 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hvaler kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 3 mars 2017 nr. 261.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med spesielle naturtyper i form av en rik sumpskog med svartor og en vannforekomst med variert sumpvegetasjon. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold med flere sjeldne arter.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Vannstanden i Arekilen skal normalt ikke overstige 60 cm basert på målestav ved kilens utløp. Vannstanden sikres ved en terskel (demning) i utløpet med øvre kant lik denne høyden.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt og fangst etter gjeldende lovverk.
3.Drift og vedlikehold av anlegg som var i bruk på vernetidspunktet.
4.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
5.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
6.Pumping av dreneringsvann fra damanleggene inn i reservatet.
7.Uttak av vann gjennom det eksisterende pumpeanlegget på gnr. 23 bnr. 44 for nødvendig vanning på eiendommen.
8.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper med eksisterende merking.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Sykling og bruk av hest utenom på eksisterende sti er forbudt.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 248 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel på gammel traktorvei sørøst i reservatet i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet på gnr. 1 bnr. 3, når dette ikke medfører vesentlige kjøreskader.
3.Uttransport av felt elg og hjort med lett, terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 3
b)§ 4 nr. 4 og 5.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
4.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
5.Ny merking av eksisterende stier og løyper.
6.Vedlikehold av kanaler som drenerer tilgrensende jordbruksarealer.
7.Nødvendig opprensking i Tangenbekken for å stabilisere vannstanden i samsvar med § 3 nr. 6.
8.Beiting på begrensede arealer når dette ikke er i strid med verneformålet.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 248 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 5. november 1976 nr. 2 om vern av Arekilen naturreservat i Hvaler kommune, Østfold.