Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Sandøysalta naturreservat, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-547
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2015-09-18-1067
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Sandøysalta naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 18 sep 2015 nr. 1067.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Hvaler kommune: 29/1, 29/6, 29/56 og 29/161.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,10 km², hvorav ca. 0,02 km² sjøareal.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:2500 datert Klima- og miljødepartementet september 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hvaler kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1067.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med en spesiell naturtype i form av en variert strandengvegetasjon. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold med flere sjeldne arter.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg og havbruksvirksomhet eller nye båtfester, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Etablering av nye båtplasser, herunder båter på svai, er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Jakt, fangst og fiske etter gjeldende lovverk.
2.Drift og vedlikehold av anlegg og faste innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, herunder trebro over bekk på gnr./bnr. 29/1, to tretrapper på gnr./bnr. 29/56 og skinnegang med opplag av båt på gnr./bnr. 29/56 og 29/161.
3.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
4.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
5.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
6.Fjerning av trær mv. pga skygge, utsikt mv., unntatt i sone A på vernekartet, der all skog er vernet.
7.Bruk av eksisterende ikke opparbeidet fotballøkke uten fastmonterte målbur.
8.Opplag av båt på gnr./bnr. 29/56 og 29/161.
9.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel på land, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Sykling og bruk av hest utenom eksisterende traktorvei og sti er forbudt.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel mellom Negården og Sauholmen for transport av ved, materialer og utstyr til hytter. Kjøring skal skje på traseer avmerket på vernekart og i terrenget. Kjøring skal skje når marka er frossen eller fast, slik at det ikke dannes varige kjørespor.
3.Transport av sykt eller skadd bufe. Kjøretøy som skal brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet i forkant av kjøringen.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1067.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 2
b)§ 4 nr. 4 og 5
c)§ 7 nr. 5
d)§ 7 nr. 6
e)§ 7 nr. 7
f)§ 7 nr. 10.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4 og § 3 nr. 5.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
4.Vedlikehold og merking av eksisterende stier.
5.Opprusting av traktorvei og trebro mellom Negården og Sauholmen.
6.Vedlikehold av eksisterende vann- og avløpsledning gjennom området.
7.Graving av stikkledning for vann og avløp for tilkobling til eksisterende ledning.
8.Fjerning av enkelttrær mot tilgrensende boliger i sone A på vernekartet.
9.Opplag av enkeltbåter.
10.Oppføring av anlegg for Kystverket.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.