Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Vikertjernet biotopvernområde, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-548
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§38, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Vikertjernet biotopvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 38 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Biotopvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Hvaler kommune: 35/6, 35/9, 35/11, 35/13, 35/14, 35/15 og 35/23.

Biotopvernområdet dekker et areal på ca. 0,04 km², hvorav ca. 0,003 km² ferskvann.

Grensene for biotopvernområdet framgår av kart i målestokk 1:2 500, datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for biotopvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hvaler kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et område med særskilt betydning som økologisk funksjonsområde som yngle og leveområder for sjeldne og truete arter. Det gjelder insektene sørlig metallvannymfe og øyenstikkeren Aeshna caerula, samt amfibiene liten salamander og spissnutefrosk.

§ 3.Vernebestemmelser

For biotopvernområdet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra fredningsområdet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Artene som omfattes av verneformålet er vernet mot innsamling, skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan påvirke eller forstyrre de vernede artene eller deres livsbetingelser, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, herunder hogst- og hageavfall; gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bålbrenning er forbudt.
5.Uttak av vann er forbudt.
6.Bruk av biotopvernområdet til teltleirer eller større arrangementer er forbudt.
§ 4.Regulering av ferdsel

I biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
§ 6.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Begrenset bruk av verneområdet som angitt i § 3 nr. 4 og § 3 nr. 6.
2.Hogst.
§ 7.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 8.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 9.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for biotopvernområdet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 10.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.