Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Haugetjern naturreservat, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-553
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2017-03-03-261
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Haugetjern naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 18 sep 2015 nr. 1068, 3 mars 2017 nr. 261.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Hvaler kommune: 49/1, 49/3, 49/5 og 49/106.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,016 km² , hvorav ca. 0,001 km² ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet mars 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hvaler kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrifter 18 sep 2015 nr. 1068, 3 mars 2017 nr. 261.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med spesielle naturtyper i form av et naturlig kystnært skogstjern med sumpvegetasjon og tilstøtende skog. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold med flere sjeldne arter.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer, eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Vannuttak er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold av eksisterende traktorveg vest for tjernet i henhold til standard på vernetidspunktet og vedlikehold av traktorveg øst for tjernet, etablert i henhold til dispensasjon etter § 7 nr. 6.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt, fangst og fiske etter gjeldende lovverk.
4.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
6.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 18 sep 2015 nr. 1068.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Sykling og bruk av hest utenom eksisterende traktorvei er forbudt.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Transport av sykt eller skadd bufe. Kjøretøy som skal brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet i forkant av kjøringen.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Nødvendig motorferdsel på traktorveg vest og øst for tjernet i forbindelse med jord- og skogbruksdrift på arealet utenfor reservatet, samt vegvedlikehold.
0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1068.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 5 og 6
b)§ 7 nr. 4
c)§ 7 nr. 5.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledning som ikke faller inn under § 4.
4.Begrenset hogst.
5.Uttak av vann til jordvanning på gnr./bnr. 49/1.
6.Anlegg av lett traktorveg på gnr./bnr. 49/394 øst for tjernet.
0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1068.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.