Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Verkenslund biotopvernområde, Råde kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-557
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2016-06-30-814
Endrer
Gjelder forRåde kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-2009-06-19-100-§38, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Verkenslund biotopvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 38 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 2 des 2013 nr. 1377 (bl.a. tittel), 30 juni 2016 nr. 814.

§ 1.Avgrensning

Biotopvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Råde kommune: 25/1, 26/1, 32/1.

Biotopvernområdet dekker et areal på ca. 0,17 km² , herav ca. 0,04 km² ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet juni 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Råde kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrifter 2 des 2013 nr. 1377, 30 juni 2016 nr. 814.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et område med særskilt betydning som økologisk funksjonsområde som leve- og yngleområde for sjeldne arter. Det gjelder flere planter, lav og insekter, samt deres livsmiljø. Området består av en gammel eikehage, strandeng og strandsumpvegetasjon og en grunn våtmarkskile.

§ 3.Vernebestemmelser

For biotopvernområdet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Plantesamfunnene og vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra verneområdet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Artene som er omfattet av verneformålet er vernet mot innsamling, skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan påvirke eller forstyrre de vernede artene eller deres livsbetingelser, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg og havbruksvirksomhet eller nye båtfester, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av biotopvernområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bålbrenning i skogarealene er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Beitepussing.
2.Beiting med nødvendig inngjerding. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt, fangst og fiske etter gjeldende lovverk.
5.Bruk og vedlikehold av anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.
6.En begrenset innsamling av planter i undervisningssammenheng.
7.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
8.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
9.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (I kraft 1 juli 2013).
§ 5.Regulering av ferdsel

I biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av verneområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (I kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med jord- og skogbruksdrift.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 1 og 2.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 5
b)§ 4 nr. 7 og 8.
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
3.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
4.Oppføring av leskur for husdyr.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan for biotopvernområdet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak og skal etter planen foreligge innen 31. desember 2010.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (I kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.