Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kurefjorden naturreservat, Råde og Rygge kommuner, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-559
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1978-12-22-4224
Gjelder forRåde og Rygge kommuner, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Kurefjorden naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1. Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Rygge kommune: 16/3, 16/4, 17/1, 18/1, 20/1, 22/1, 22/50, 22/51, 26/7.

Råde kommune: 17/1, 18/1, 19/1, 19/2, 19/6, 20/1,3, 21/1, 21/3,6,7,13,129, 21/4, 21/11, 21/19, 21/44,79, 21/133.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 3,91 km², hvorav ca. 3,43 km² sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:2 500, datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Rygge kommune, i Råde kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2. Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med spesielle naturtyper i form av et viktig våtmarksområde og strandenger med tilhørende plante- og dyreliv. Områdene har særlig betydning for biologisk mangfold som beite-, hekke-, myte- og overvintringsområde for fugl.

§ 3. Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillat. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. oktober.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg og havbruksvirksomhet, etablering av nye båtfester, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Utøvelse av vannsport er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Fortøyning ut over ett døgns varighet og oppankring av båter og andre farkoster er bare tillatt ved eksisterende eller tillatt brygge og båtfeste. Etablering av nye båtplasser er forbudt.
8.Bålbrenning er forbudt.
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold av etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt på hjortevilt etter gjeldende lovverk.
4.Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Bruk og vedlikehold av eksisterende brygger, bygninger, anlegg og gjerder.
6.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
7.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
8.Ferdsel på land ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.
9.Ferdsel i forbindelse med tilsyn med beitedyr, gjerder og inndemmingsanlegg.
10.Fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven. Bruk av garn eller andre fangstredskaper som kan skade svømmende og dykkende fugl er bare tillatt for manntallsførte fiskere.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5. Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Lavtflyvning under 300 m er forbudt. Bruk av modellfly og modellbåter er forbudt.
3.Ferdsel er forbudt i periodene f.o.m. 1. april t.o.m. 15. juli og f.o.m. 15. august t.o.m. 30. september til vanns, i gruntområder, på holmer og på fastlandet i Rosnesbukta og Nordre Ovenbukt (jf. skravert område på vernekartet).
4.Sykling og bruk av hest er forbudt.
5.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Ferdsel med båt til og fra bryggene når det skjer hensynsfullt og korteste vei inn og ut av reservatet. Slik ferdsel er likevel forbudt mellom Knappholmene i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 15. juli. Største tillatte hastighet er 5 knop.
3.Ferdsel i forbindelse med grunneierens bruk av hytte på Store Knappholmen.
4.Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
5.Nødvendig ferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 1.

Motorferdselforbudet i § 5 nr. 2 er ikke til hinder for

6.Transport av sykt eller skadd bufe. Kjøretøy som skal brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet i forkant av kjøringen.
7.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 6 og 7
b)§ 7 nr. 6
c)§ 7 nr. 7.
2.Begrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 5.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
4.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
5.Opprensking i bekker når dette er nødvendig for drenering av ovenforliggende arealer.
6.Oppføring av nye eller utvidelse av eksisterende brygger og nødvendig mudring av kanaler inn til bryggene.
7.Oppføring av anlegg for Kystverket.
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10. Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak og skal etter planen foreligge innen 31. desember 2010. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 11. Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22. desember 1978 nr. 4224 om fredningsbestemmelser for Kurefjorden naturreservat, Råde og Rygge kommuner, Østfold.