Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Bogslunden naturreservat, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-561
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2016-06-17-694
EndrerFOR-1973-11-02-3
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Bogslunden naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (I kraft 1 juli 2013), 17 juni 2016 nr. 694.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører gnr./bnr. i Rygge kommune: 90/29 og 92/6.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,06 km² landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:3 000, datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Rygge kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 17 juni 2016 nr. 694.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med en spesiell naturtype i form av en variert edelløvskog med tilhørende naturlig plante- og dyreliv.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Rydding av vegetasjon langs jernbanelinje.
2.Gjennomføring av et pågående skogforsøk innenfor et avgrenset areal på gnr. 92, bnr. 116 til og med år 2014.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt og fangst etter gjeldende lovverk.
5.Vedlikehold av eksisterende vei.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Sykling og bruk av hest utenom eksisterende traktorvei er forbudt.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (I kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med rydding av vegetasjon langs jernbanelinje.
3.Nødvendig motorferdsel på eksisterende vei i forbindelse med driften av gnr. 89 bnr. 2.
4.Nødvendig motorferdsel for utkjøring av felt trevirke i forbindelse med skogforsøk nevnt i § 4 nr. 2, når dette ikke medfører vesentlige terrengskader.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 7 nr. 2
b)§ 7 nr. 4.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4
3.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
4.Vedlikehold av eksisterende kloakkledning.
5.Nedgraving av ledninger i eksisterende vei.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (I kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. november 1973 nr. 3 om fredning av edellauvskogreservat, Bogslunden, Rygge kommune, Østfold.