Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Telemarkslunden og Ekebylunden naturreservat, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-563
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1995-12-15-1072
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Telemarkslunden og Ekebylunden naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Rygge kommune: 89/19 og 89/143.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,040 km², og omfatter Øvre og Nedre Telemarkslund (Ekebylunden).

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1: 2 500 datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Rygge kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2. Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med en spesiell naturtype i form av en variert og vakker edelløvskog. Området er av særlig betydning for biologisk mangfold med sjelden vegetasjon og flere sjeldne arter, samt dammer og bekkeløp med kantvegetasjon.

§ 3. Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner e.l, opplag av båter og lignende, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, vannuttak, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Areal merket C på vernekartet skal ikke beites.
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold av eksisterende sti og traktorvei.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fangst etter gjeldende lovverk.
4.Drift og vedlikehold av faste innretninger i bruk på vernetidspunktet, herunder gjerder, bro over Gunnarsbybekken og pumpehus ved dam og grøft mellom pkt. 1 og 8 i vernegrensen. Masser fra vedlikehold av grøft skal ikke legges i reservatet.
5.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper med eksisterende merking.
6.Følgende bruk av areal A, B og C på vernekartet:
A:Arealet kan inngjerdes og beites av småfe. Småskog kan ryddes. Større trær og noe mindre rekrutteringstrær skal stå. Stående og liggende stammer med dødved skal ikke fjernes.
B:Arealet kan inngjerdes og beites av småfe.
C:Arealene skal ikke beites.

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ytterligere regulere beitetrykket i reservatet.

7.Fjerning av vegetasjon for å opprettholde fremkommelighet på tilstøtende jorder og langs Ekebyveien.
8.Fjerning av rastrær i bekkekant langs Gunnarsbybekken.
9.Uttak av vann til husbruk på Værne kloster fra søndre dam, samt bruk av vann fra Gunnarsbybekken.
10.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
11.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5. Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Sykling og bruk av hest utenom eksisterende traktorvei og sti er forbudt.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6. Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Motorferdsel i forbindelse med jord- og skogbruksdrift på traktorvei over Gunnarsbybekken, samt mellom Ekebylunden og Telemarkslunden.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 1.
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 4
b)§ 4 nr. 6
c)§ 4 nr. 7
d)§ 4 nr. 8
e)§ 4 nr. 10 og nr. 11
f)§ 7 nr. 6.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
4.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
5.Ny merking av eksisterende stier og løyper.
6.Opprenskning av bekkeløp.
7.Utsetting av ender.
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10. Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak, og skal etter planen foreligge innen 31. desember 2010.

§ 11. Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 15. desember 1995 nr. 1072 om fredning av Telemarkslunden naturminne, Rygge kommune, Østfold.