Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Grønliparken naturreservat, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-565
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2016-06-06-597
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Grønliparken naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2016 nr. 597.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører gnr./bnr. 1/2829 i Moss kommune.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,04 km² , herav ca. 0,0005 km² ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet mai 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Moss kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 6 juni 2016 nr. 597.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt naturtype i form av en velutviklet edelløvskog. Området har særlig betydning for biologisk mangfold med et rikt artsmangfold og trær av grove dimensjoner.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Fjerning av trekronene på vindfall i sone merket A på vernekartet.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt, fangst og fisker etter gjeldende lovverk.
4.Drift og vedlikehold av anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.
5.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper med eksisterende merking.
6.Uttak av vann, men dammen må ikke tappes helt tom.
7.Kapping av vindfall som faller over steingjerde, inntil 2 meter fra gjerdet.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Sykling utenom eksisterende stier er forbudt. Bruk av hest er forbudt.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 1 når dette kan skje uten at området påføres varige kjøreskader.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 7 nr. 5
b)§ 7 nr. 6
c)§ 7 nr. 7.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
4.Ny merking av eksisterende stier og løyper.
5.Opprensking av dam.
6.Fjerning av edelgran, platanlønn og foryngelse av bøk.
7.Fjerning av trær som kan medføre vesentlig skade på allétrær eller andre viktige trær nær naturreservatet.
8.Bruk av hest i nærmere angitt trasé.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.