Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Rambergbukta naturreservat, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-567
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1992-05-08-383
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Rambergbukta naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Moss kommune: 1/2882, 1/2946, 1/2949 og 1/2995.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,375 km², hvorav ca. 0,325 km² er sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5 000, datert Miljøverndepartementet mars 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Moss kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt naturtype i form av et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold som rastelokalitet under trekket for ande- og vadefugler.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd i tiden f.o.m. 1. april-t.o.m. 31. oktober.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg og havbruksvirksomhet eller nye båtfester, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Utøvelse av vannsport er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Etablering av båtplasser er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold av etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
2.Tradisjonell slått, beiting og vedlikehold av gjerder.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven.
5.Drift og vedlikehold av anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper med eksisterende merking.
7.Jakt på hjortedyr etter gjeldende lovverk, og bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.
8.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
9.Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
10.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands og på isen er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
3.I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. mai og f.o.m. 15. august t.o.m. 30. september er all ferdsel forbudt i gruntområdene i buktene og på Flantorsk. Områdene med ferdselsforbud fremgår av vernekartet.
4.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Ferdsel til og fra brygge ved molo når ferdselen skjer hensynsfullt og korteste vei gjennom ferdselsregulert område.

Motorferdselforbudet i § 5 nr. 2 er ikke til hinder for:

3.Motorferdsel til lands i forbindelse med jord- og skogbruksdrift.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 1 og 2.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 5
b)§ 4 nr. 8 og 9
c)§ 7 nr. 2
d)§ 7 nr. 4
d)§ 7 nr. 9.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i landbruket.
4.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket, oppføring av gjerder m.m.
5.Hogst av ved til eget bruk.
6.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
7.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
8.Ny merking av eksisterende stier og løyper.
9.Oppføring av anlegg for Kystverket.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for naturreservatet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 8. mai 1992 nr. 383 om vern av Rambergbukta naturreservat, Moss kommune, Østfold.