Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Bangtjernet biotopvernområde, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2010-04-16-572
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse16.04.2010
Sist endretFOR-2016-06-06-597
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Bangtjernet biotopvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2016 nr. 597.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører gnr./bnr. 1/2871, 2874 i Moss kommune.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 0,005 km² hvorav ca. 0,002 km² ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart datert Miljødirektoratet mai 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Moss kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 6 juni 2016 nr. 597.
§ 2.Formål

Formålet med biotopvernområdet er å bevare et område med særskilt betydning som økologisk funksjonsområde som yngle og leveområde. Det gjelder for artene liten salamander, stor salamander, buorm og vanlig frosk.

§ 3.Vernebestemmelser

For biotopvernområdet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra biotopvernområdet. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Artene som er omfattet av verneformålet er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan påvirke eller forstyrre de vernede artene eller deres livsbetingelser, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Uttak av vann er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av biotopvernområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt og fangst etter gjeldende lovverk.
3.Beiting.
4.Hogst i henhold til blinking foretatt av forvaltningsmyndigheten. Hogstavfall må ikke henlegges i eller inntil tjernet.
5.Begrenset innsamling av egg, larver (rumpetroll) av vanlig frosk i undervisningsøyemed.
§ 5.Regulering av ferdsel

I biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3.Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av biotopvernområdet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Motorisert transport av tømmer, også fra bakenforliggende områder, når dette kan skje uten at området påføres vesentlige kjøreskader.
3.Transport av sykt eller skadd bufe. Kjøretøy som skal brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet i forkant av kjøringen.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til begrenset uttak av vann, og motorisert ferdsel i forbindelse med dette.

§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for biotopvernområdet, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten for området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.