Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og bever, Øvre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-05-10-673
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse10.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2008-04-23-406
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.05.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Øvre Eiker

Hjemmel: Fastsatt av Øvre Eiker kommune 10. mai 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Øvre Eiker kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever Fordelingsgrunnlag
Eikern Vest (Åssida-Hakavika)1 5005 000500Tellende vannlengde
Østsida (Nedre Eiker grense-Modum grense)2 50020 000500Tellende vannlengde
Resten av kommunen2 5005 000500Tellende vannlengde
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23. april 2008 nr. 406 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Øvre Eiker kommune, Buskerud.