Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvam kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-05-20-719
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse20.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2006-05-13-1722
Gjelder forKvam kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort27.05.2010   kl. 14.55
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvam

Heimel: Fastsett av Rådmannen i Kvam herad 20. mai 2010 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever. 

Det er fastsett følgjande forskrift om minsteareal for hjortejakt i Kvam herad.

Heile Kvam skal ha eit minsteareal på 450 dekar for jakt på hjort.

Denne forskrifta tek til å gjelda straks. Frå same tid blir forskrift 13. mai 2006 nr. 1722 om nedsett minsteareal for hjortejakt, Kvam kommune, Hordaland oppheva.