Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-10-01-1319
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§20
Kunngjort07.10.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om Sør-Gjæslinga kulturmiljø, Vikna

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. oktober 2010 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20. Fremmet av Miljøverndepartementet.

Del I. Omfang og formål

§ 1.Avgrensning

Fredningsområdet er Sør-Gjæslingan i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Det fredede området omfatter i det alt vesentlige av gnr. 46, b. nr. 1-5. Under b. nr. 1 omfatter fredningen festenummer 1-47.

Fredningen omfatter holmer, skjær og sjøområder fra Kvernholmene i sør, Ormtunga i vest, Gråbakan og Kyrøyan i nordvest, Svardalsholman i øst og langs Tvibergråsa i sørøst. Fredningen omfatter land- og sjøområder, og deres historiske, funksjonelle og visuelle sammenhenger.

Kulturmiljøet dekker et areal på 14,22 km², herav 1,39 km² landareal.

Grensene for det fredede området er merket av på vedlagte kart, datert oktober 2010.

Kart og forskrift om fredning skal oppbevares i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på det særegne fiskeværet Sør-Gjæslingan som kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og framtidas generasjoner. Dette gjelder særlig forholdet mellom naturgrunnlag, næring, levekår, samfunn og den historiske utviklingen av fiskeværet. Fredningen skal sikre at framtidig utvikling skjer i tråd med fiskeværets kulturhistoriske kvaliteter.

Særlig viktig er mangfoldet og særpreget i bygningsmiljøet, og andre spor i kulturlandskapet etter utnyttelse av havets ressurser og jordbruksdrift på marginale vilkår.

Både overordnede trekk i miljøet, enkeltelementer og sammenhengen mellom disse skal bevares.

§ 3.Forvaltningsplan, skjøtsel og vedlikehold

Skjøtsels- og vedlikeholdsarbeid skal utføres i samsvar med forvaltnings- og skjøtselsplan for Sør-Gjæslingan.

Forvaltnings- og skjøtselsplan for Sør-Gjæslingan skal sendes grunneiere og huseiere og være tilgjengelig hos Vikna kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak på det fredede området dersom det er nødvendig av hensyn til fredningens formål, jf. kulturminneloven § 21.

§ 4.Fredningsstatus for automatisk fredede kulturminner

Fredningen innebærer ingen endring i fredningsstatus for eventuelle automatisk fredete kulturminner eller skipsfunn i området, jf. kulturminneloven kap. II og IV.

Del II. Fredningsbestemmelser

§ 5.Kulturmiljøet

I det fredede området må det ikke uten særskilt tillatelse, jf. forskriftens § 7 iverksettes tiltak, virksomhet eller ferdsel som er egnet til å skade eller skjemme kulturmiljøet og kulturminnene eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Det er likeledes ikke tillatt å fradele eller bortfeste eller leie ut eiendom til slik virksomhet.

Eksempel på slike tiltak, inngrep eller ferdsel kan være:

ABygninger:
-Oppføre, rive, helt eller delvis fjerne bygninger og tilbygg eller sette opp brakker.
-Endre eksteriør, materialvalg eller bygningsdeler på bygninger fra før 1980.
-Utføre endringer som forandrer karakteren på bygninger satt opp etter 1980.
-Endre bruken av uthus til fritidsbolig.
-Foreta andre inngrep i bygningene som kan motvirke formålet med fredningen.
BTekniske anlegg og infrastruktur
-Rive/fjerne eller endre infrastruktur som anlegg for elektrisitet, vannforsyning, kommunikasjon og andre tekniske anlegg, vei, molo, bru, brygger, kaier, trapper, samt sjømerker av alle slag.
-Oppføre flytebrygger, større kaier og trapper, fast fortøyde installasjoner eller innføre annen omfattende infrastruktur.
-Sette opp større reklameinnretninger.
CKulturlandskap (uterom, hager og landskap)
-Fjerne levende kulturplanter som trær, busker og stauder i historiske hageanlegg eller plante nye trær som skogreising eller leplanting.
-Fjerne tufter etter tidligere bygninger, for eksempel murer, holdsteiner eller andre menneskeskapte spor i landskapet.
-Sette opp større murer, plattinger, levegger, inngjerdinger, anlegge plener eller foreta større terrenginngrep.
-Utvide eksisterende eller anlegge nye veier og stier.
-Sette opp campingvogner eller telt for mer enn 3 måneder.
-Gjøre opp ild utenom faste ildsteder med unntak av lyngbrenning som kulturlandskapsskjøtsel.
DFerdsel

Motorisert ferdsel i luft lavere enn 300 m og på land, med unntak av nyttebruk og nødvendig ferdsel knyttet til liv, helse og sikkerhet.

Listen er ikke uttømmende.

§ 6.Bestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:
ABygninger
-Vanlig vedlikehold etter bygningenes tradisjon. Hvis det er tvil om hva som er vanlig vedlikehold, skal eier avklare dette med kulturminnemyndigheten.
-Mindre istandsettingstiltak på antikvarisk grunnlag på bygninger bygd før 1980. hvis det er tvil om hva som er mindre istandsettingstiltak, skal eier avklare dette med kulturminnemyndigheten.
-Mindre tiltak på bygninger satt opp etter 1980 dersom dette ikke medfører endringer i bygningens karakter og volum. Er det tvil om hva som er mindre tiltak, skal eier avklare dette med kulturminnemyndigheten.
-Oppføring av små bygg til røykeri, fuglehus, katthus, utedo, brønnhus, dukkestue og lignende, når de er tilpasset eksisterende bebyggelse.
BTekniske anlegg og infrastruktur
-Vanlig vedlikehold, reparasjon og mindre tiltak på privat og offentlig infrastruktur som for eksempel anlegg for elektrisitet, vannforsyning, kommunikasjon og andre tekniske anlegg med mindre det endrer det fysiske uttrykket i vesentlig grad.
-Vanlig vedlikehold og reparasjon av vei, sti, molo, bru, trapper og kaier, samt sjømerker av alle slag.
CKulturlandskap (uterom, hager og landskap)
-Hagestell, planting av blomster, bærbusker og nye enkelte trær i eksisterende hager.
-Å erstatte døde trær, busker eller andre kulturplanter med tradisjonelle stedegne arter.
-Vedlikehold og reparasjon av hagegjerder, samt utskifting med samme utførelse som eksisterende eller dokumentert tidligere utførelse. Bygging av mindre plattinger i terrengnivå inntil bygning for beboelse.
-Vedlikehold og istandsetting av fiskehjellene, og sette opp igjen fiskehjeller av eldre type langs moloen, bak Fiskarheimen, ved Telegrafen og Sanitæranlegget.
-Vedlikehold og reparasjon av båtstø og båtopptrekk.
-Tradisjonell beiting og nødvendig anlegg for beitebruken etter godkjent skjøtselsplan.
-Øvrig skjøtsel av landskapet i henhold til gjeldende forvaltnings- og skjøtselsplan.
DVirksomhet og ferdsel
-Tilrettelegging for friluftsliv forutsatt at det ikke innebærer skjemming eller skade på kulturminner eller kulturmiljøet.
-Utøvelse av lovlig jakt og fangst, fiske, egg- og dunsanking mv. i samsvar med fredningens formål.
-Av hensyn til beskyttelse av kulturminner under vann vil taretråling i fredningsområdet ikke være tillatt. Det forutsettes imidlertid at dette spørsmålet skal kunne vurderes på nytt, dersom fiskerimyndighetene åpner for taretråling i Nord-Trøndelag i framtida.
-Reketråling skal kunne fortsette eller gjenopptas i områder der det har vært drevet reketråling tidligere.
-Etablere akvakulturvirksomhet innenfor området som er avsatt til slik virksomhet i Vikna kommunes til enhver tid gjeldende arealplan.
-Videreføring av eksisterende nærings- og museumsvirksomhet.
-Tiltak i forbindelse med ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern-, oljevern-, militær-, oppsyns- og operativvirksomhet.

Nye tiltak etter punktene A 2), C 4), D 1) og D 6) skal varsles forvaltningsmyndigheten i god tid før planlagt iverksetting. Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfelle om tiltaket er søknadspliktig etter § 7.

§ 7.Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad i særlige tilfelle gi tillatelse til tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredede kulturmiljøet, jf. kulturminneloven § 20 tredje ledd, og som er forenlig med formålet med fredningen, jf fredningsforskriftens § 2.

Eksempel på slike tiltak kan være:

-På bygninger bygd før 1980: Små endringstiltak så fremt tiltakene ikke endrer bygningens særpreg eller kulturmiljøet for øvrig. Dette gjelder omfattende reparasjoner, utskifting, fasadeendring og tilbakeføring på antikvarisk grunnlag.
-På bygninger bygd etter 1980: Mindre tilbygg, større fasadeendring, riving, omfattende endring av utvendig materialbruk og bruksendring.
-Oppføring av nye hus der det tidligere har stått hus, så fremt nybygget er tilpasset stedets karakter og byggeskikk.
-Bygging av tekniske anlegg som fiskehjeller, kaier, flytebrygger, mindre trapper ned i sjøen, antenneanlegg, kabelfester, belysningsarmatur og lignende samt nyetablering av lykter og sjømerker.
-Tiltak i hager og kulturlandskap som går ut over bestemmelsene i § 6 C.
-Etablering av ny næringsvirksomhet og anlegg for dette dersom tiltaket ikke medfører vesentlige inngrep i kulturmiljøet.

Ved søknad skal tradisjonell næringsvirksomhet som fiske og jordbruk, vektlegges særskilt da slik virksomhet er grunnlaget for fiskeværets kulturhistoriske kvaliteter.

-Akvakulturfasiliteter i henhold til Vikna kommunes til enhver tid gjeldende arealplan .
-Fradeling av eiendom.

Del III. Forvaltende myndighet, iverksetting m.m.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Forvaltningsmyndigheten etter denne forskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

§ 9.Brudd på bestemmelsene

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelsene eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel som nevnt i kulturminneloven § 27.

§ 10.Iverksetting av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.

Kartvedlegg 

pdf.gif