Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-10-27-1578
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse27.10.2010
Sist endret
EndrerFOR-2007-09-05-1042
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort16.12.2010   kl. 14.10
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Løten

Hjemmel: Fastsatt av Løten kommunestyre 27. oktober 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Løten kommune, Hedmark.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabell:
Del av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever
Hele kommunen2 00020 000500Åpnet
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks, og samtidig oppheves forskrift 5. september 2007 nr. 1042 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Løten kommune, Hedmark.