Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Bjerkreim kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-12-15-1885
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse15.12.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjerkreim kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort03.02.2011   kl. 15.40
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Bjerkreim

Hjemmel: Fastsett av Bjerkreim kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5.

§ 1.Landing og start av luftfartøy på vann og vassdrag

Som en del av den næringsmessige stedegne virksomheten er landing og start av luftfartøy tillatt på følgende vann:

-Ørsdalsvatnet
-Austrumdalsvatnet
-Hofreistevatnet
-Røyslandsvatnet
-Storavatn/Byrkjelandsvatnet.

For landing og start på andre vann, som ikke er tillatt etter lov, må det søkes om for hvert tilfelle. Tillatelse kan tidsbegrenses eller kun gis for enkeltturer.

§ 2.Landing og start av luftfartøy i utmark

Utenom de tilfeller som er hjemlet direkte i lov, er det tillatt med landing og start av luftfartøy i utmark i forbindelse med følgende tiltak:

-Kultivering av fiskevann som inngår som en del av en offentlig godkjent kultiveringsplan/skjøtselplan. Det er en forutsetning at lokasjonen hvor landing og start med luftfartøy kommer klart frem av den godkjente kultiveringsplan/skjøtselplan.
-Transport av materialer i henhold til godkjent og gyldig byggetillatelse. Landing og start skal skje i umiddelbar nærhet hvor tiltaket skal plasseres. Det forutsettes at antall turer tilstrebes å holde til et minimum av det som er nødvendig.
§ 3.Bruk av motorfartøy på vann større enn 2 km²

Bruk av motorfartøy på vann større enn 2 km² er tillatt i Bjerkreim kommune, med de begrensninger som er satt nedenfor:

I en avstand på 100 meter fra land er det ikke tillatt med fart høyere en 5 knop.

Det er ikke tillatt med vannscooter.

For vann som benyttes som drikkevannskilde så gjelder begrensninger i henhold til drikkevannsforskriften og/eller klausuleringsbestemmelser.

§ 4.Bruk av motorfartøy på vann mindre enn 2 km²

Bruk av motorfartøy på vann mindre enn 2 km² er tillatt hvis de er farbare og kun som en del av kultivering av fiskevann etter offentlig godkjent kultiveringsplan/skjøtselplan..

Største tillatt motorstørrelse er 6 hk.

Det er ikke tillatt med vannscooter.

For vann som benyttes som drikkevannskilde så gjelder begrensninger i henhold til drikkevannsforskriften og/eller klausuleringsbestemmelser. 

Forskriften gjelder fra det tidspunkt kommunestyret i Bjerkreim har vedtatt denne forskrift.