Forskrift for motorferdsel i utmark, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2010-12-15-1889
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse15.12.2010
Sist endret
EndrerFOR-2002-02-05-141
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort10.02.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Sunndal

Hjemmel: Fastsatt av Sunndal kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 første ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 andre ledd.

§ 1.Bruk av motorfartøy i vassdrag

I vassdrag er bruk av motorfartøy kun tillatt på vann større enn 2 km² og da kun for nødvendig transport av felt elg og hjort, for nødvendig transport for drift av turistanlegg og for nødvendig transport av materialer, arbeidsfolk mv. til bygging i samsvar med byggetillatelse. Det henvises til den verneforskrift som enhver tid gjelder for vatna Osvatnet, Langvatnet, Sandvatnet, Reinsvatnet og Torbuvatnet.

§ 2.Kjøretid

Kjøretidsbegrensninger gjelder motorferdsel i medhold av forskrift etter lovens § 5 (motorbåt og landing med helikopter på faste landingsplasser) og kjøring i medhold av § 3 b–g i nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark:

-Kjøring er ikke tillatt i tidsrommet kl. 22.00 til kl. 07.00 alle dager.
-Helgeforbud fra lørdag kl. 22.00 til søndag kl. 13.00. For overfart over høyfjellsstrekninger kan spesielle værforhold (uvær) gjøre det nødvendig med tidligere nedfart enn kl. 13.00.
-Transport som går ned Torbudalen til Litldalen kan starte søndag kl. 07.00.
-Kjøring er ikke tillatt i påska fra skjærtorsdag kl. 12.00 til kl. 12.00 1. påskedag.
-Disse tidene gjelder også start/landing med luftfartøy og kjøring på bar mark i medhold av motorferdselloven § 6.
-I villreinområdene er kjøring i vintersesongen ikke tillatt etter 20. april, eventuelt 3. påskedag om denne faller etter 20. april.
§ 3.Hensyn til vilt og til andre brukere

Ved all kjøring i medhold av denne forskrift og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 § 3 bokstav c skal vises tilbørlig hensyn til vilt, og spesielt til villrein. Om det er rein i planlagt kjørerute, skal en vente til dyra har trukket unna, eller dyra omkjøres i avstand minimum 500 m i le. Det er ikke tillatt å kjøre i preparerte skispor, kjøretøy skal vike/stanse for skiløper/person til fots. Det er heller ikke tillatt å kjøre gjennom skogforyngelsesfelt.

§ 4.Dispensasjon

Dispensasjon fra denne forskrift kan gis av Sunndal formannskap, eller av annet politisk organ eller tjenestemann i kommunen etter delegering fra formannskapet.

§ 5.Saksbehandling

Dispensasjonssaker etter denne forskrift behandles i tråd med saksbehandlingsregler gitt av Sunndal kommunestyre i sak 85/10.

§ 6.Grunneiers rettigheter

Forskriften innskrenker ikke de rettigheter grunneier og bruker etter gjeldende rettsregler har til å forby eller innskrenke motorferdsel på sin eiendom, jf. motorferdselloven § 10.

§ 7.Straff

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, eller andre regler eller vilkår fastsatt i medhold av motorferdselloven, straffes i samsvar med samme lov § 12.

§ 8.Forhold til annet regelverk

Lov om naturens mangfold 19. juni 2009 nr. skal tas med som grunnlag i et hvert vedtak, jf. lovens § 7.

Det vises til følgende bestemmelser gitt i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, reglene i disse går foran reglene i denne forskrift:

-Innerdalen landskapsvernområde, forskrift 17. juni 1977 nr. 9.
-Trollheimen landskapsvernområde, forskrift 11. desember 1987 nr. 1066.
-Gjørahaugen naturreservat, forskrift 17. desember 1999 nr. 1445.
-Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, forskrift 3. mai 2002 nr. 428.
-Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, forskrift 3. mai 2002 nr. 433
-Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, forskrift 3. mai 2002 nr. 432.
-Torbudalen biotopvernområde, forskrift 3. mai 2002 nr. 437.
-Øksendalsøra naturreservat, forskrift 11. august 2002, nr. 1250.
-Knutsliøya naturreservat, forskrift 27. juni 2003 nr. 843
-Oppdølsstranda naturreservat, forskrift 27. juni 2003 nr. 844
-Ottem naturreservat, forskrift 27. juni 2003 nr. 846
-Småvollen naturreservat, forskrift 27. juni 2003, nr. 845.
§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 5. februar 2002 nr. 141 for motorferdsel i utmark, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.