Forskrift om vern av Mørkvassjuvet naturreservat, Nome og Drangedal kommuner, Telemark

DatoFOR-2010-12-17-1615
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2002-12-13-1523
Gjelder forNome og Drangedal kommuner, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37
Kunngjort21.12.2010   kl. 11.45
KorttittelForskrift om Mørkvassjuvet naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av sin størrelse, stor variasjon av skogtyper og større arealer med naturskogpreg. Området er egenartet i form av stor artsrikdom, herunder flere sjeldne og sårbare gammelskogsarter av sopp og lav.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Nome kommune: Gnr./bnr.: 115/1, 115/2, 115/7, 115/13, 115/15, 115/16, 115/28, 115/29, 115/77, 115/81, 117/4, 117/6, 117/28, 118/1 og 118/28.

Drangedal kommune: Gnr./bnr.: 1/1 og 1/10.

Naturreservatet består av to delområder, Mørkvassjuvet og Londalen sør, og dekker et areal på ca. 24 318 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:28 000 datert Miljøverndepartementet desember 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal og Nome kommuner, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen gjøre noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Oppsetting av nødvendige, midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
5.Beiting.
6.Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger, herunder faste jakttårn, bryggefeste og landgang, som er i bruk på vernetidspunktet.
7.Vedlikehold av skogsbilvegene Ervingdalsvegen og Mørkvassvegen, samt traktorveger avmerka på vernekartet.
8.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Forsiktig rydding av småbusker og kvist på poster i samband med jakt på elg, hjort og rådyr.
10.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
11.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
12.Mindre regulering av vannstanden i Springkåttjennane tilsvarende tilstanden på vernetidspunktet.
13.Vegetasjonsrydding og skjøtsel for å holde setervoller åpne, samt rydding og skjøtsel av hyttetomter listet opp som følger. Arealet skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten etter samråd med grunneier.
a.Grimnesstaulene gnr./bnr. 115/1 og 115/7
b.Fritidseiendommene gnr./bnr. 115/15 feste 11, 115/77 og 115/80
c.Hytter på gnr./bnr. 115/7 benevnt som Gartjønn, Omland og Furustul
d.Hytter på gnr./bnr. 115/6
e.Hytter på gnr./bnr. 115/13 og 16
14.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
3.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
4.Nødvendig motorferdsel på etablerte traktorveger avmerket på vernekartet for transport av felt elg og hjort og for drift av bakenforliggende skog.
5.Motorferdsel på skogsbilvegene Ervingdalsvegen og Mørkvassvegen.
6.Preparering av skiløypa Knarren rundt på gnr./bnr. 115/1 og 115/7 og nødvendig motorferdsel i forbindelse med dette.
7.Nødvendig varetransport til hytter og støler på etablerte traktorveger avtegnet på vernekartet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, arrangementer mv.).
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
6.Gjenoppføring av bygninger og anlegg som er gått tapt ved brann eller naturskade.
7.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy.
8.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 11.
9.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a.§ 4 nr. 6 (vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger)
b.§ 4 nr. 10 (drift og vedlikehold av kraftanlegg)
c.§ 4 nr. 11 (oppgradering/fornyelse av kraftledninger)
d.§ 7 nr. 3 (hogst av etablerte plantefelt)
e.§ 7 nr. 4 (forvaltning av vilt og fisk, herunder transport av kalk med snøskuter i forbindelse med kalking av sure vann)
f.§ 7 nr. 6 (gjenoppføring ved brann/naturskade)
g.§ 7 nr. 8 (oppgradering/fornyelse av kraftledninger).
10.Nødvendig øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2002 nr. 1523 om verneplan for barskog Øst-Norge, vedlegg 11, fredning av Mørkvassjuvet naturreservat, Nome kommune, Telemark.