Forskrift om vern av Vestfjorddalen naturreservat, Tinn kommune, Telemark

DatoFOR-2010-12-17-1616
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endretFOR-2014-11-10-1380
EndrerFOR-2005-09-02-995, FOR-2009-06-26-896
Gjelder forTinn kommune, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort21.12.2010   kl. 11.45
KorttittelForskrift om Vestfjorddalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 10 nov 2014 nr. 1380.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi som et eksempel på eldre barblandingsskog med stor høydegradient og med innslag av produktiv sørboreal blandingsskog og rike vegetasjonstyper. Området er egenartet i form av stort innslag av død ved og med stor artsrikdom, herunder flere sjeldne og sårbare arter av sopp og lav.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Tinn kommune: 106/74, 124/1, 2, 3, 124/6, 125/1, 125/2, 125/7, 125/12, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 126/6, 126/7 og 126/16.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3 108 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet desember 2010. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Tinn kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskift 10 nov 2014 nr. 1380.
§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen gjøre noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Vedlikehold av eksisterende hytte på gnr./bnr. 125/1.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, arrangementer mv.).
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.
5.Hogst av etablerte plantefelt.
6.Hogst av enkelttrær og rydding av vegetasjon i grenseområdet mot tilstøtende boligeiendommer. Trær som ev. hogges skal forbli i naturreservatet.
7.Gjenoppføring av bygninger og anlegg som er gått tapt ved brann eller naturskade.
8.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy.
9.Oppføring av solspeil.
10.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a.§ 7 nr. 5 (hogst av etablerte plantefelt)
b.§ 7 nr. 7 (gjenoppføring ved brann/naturskade)
c.§ 7 nr. 9 (oppføring av solspeil).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. september 2005 nr. 995 om verneplan for skog, vedlegg 24, Bøen naturreservat, Tinn kommune, Telemark og forskrift 26. juni 2009 nr. 896 om verneplan for skog, vedlegg 13, fredning av Ingulfsland naturreservat, Tinn kommune, Telemark.