Forskrift om vern av Aundalen naturreservat, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-12-17-1619
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort21.12.2010   kl. 11.45
KorttittelForskrift om Aundalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med truet, sjelden eller sårbar natur, og som representerer ulike skogtyper under naturlig dynamikk. Området preges av rike skogtyper, boreal regnskog og rik sumpskog.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 103/1, 103/4, 104/4 og 104/6 i Høylandet kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7462 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet desember 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Høylandet kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Oppsetting av nødvendige midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
7.Forsiktig fjerning av mindre mengder kvist på poster i forbindelse med utøvelse av storviltjakt.
8.Forsiktig bryting av kvist og småvirke for enkelt friluftsliv på stedet, og bålbrenning, i samsvar med gjeldende regelverk.
9.Utsetting av saltsteiner.
10.Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler).
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Utenom eksisterende skogsveger er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt, og ridning bare tillatt dersom den skjer skånsomt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon /avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
5.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy.
6.Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
7.Nødvendig transport av varer, materialer og utstyr til hytte ved Tredje Aunvatnet med snøscooter på snødekt mark.
8.Båtopplag ved vannene.
9.Hogst av ved til hytte ved Tredje Aunvatnet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
10.Nødvendig inn- og uttransport av båter med snøscooter på snødekt mark.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a.§ 4 nr. 5 (vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg)
b.§ 4 nr. 9 (utsetting av saltsteiner).
12.Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
13.Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift.
14.Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
15.Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte gjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.
16.Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med forvaltningsplan.

For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.

§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som opprettes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.