Forskrift om vern av Frilset naturreservat, Eidsvoll kommune, Akershus

DatoFOR-2010-12-17-1623
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort21.12.2010   kl. 11.45
KorttittelForskrift om Frilset naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et velutviklet og nasjonalt verneverdig ravinelandskap på østsiden av Vorma med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Ravineskogen i reservatet består av rik edelløvskog, høystaudeskog og gråor-heggeskog. Området har en særskilt naturvitenskapelig og pedagogisk betydning som et eksempel på denne type sørboreal skog i lavlandet på Østlandet.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 4/3, 6/1, 6/2 og 8/2 i Eidsvoll kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1453 dekar. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet desember 2010. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Der grensen følger overgangen mellom ravine og dyrket mark, gjelder grensen slik den er tegnet inn på vernekartet

Verneforskriften med kart oppbevares i Eidsvoll kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
6.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
7.Normal drift av fulldyrket mark.
8.Vedlikehold av avløpsanlegg for overflatevann.
9.Felling eller ringbarking av enkelttrær som ikke har spesiell verdi gjennom sitt særpreg eller for ivaretakelse av biologisk mangfold, for å unngå uakseptabel skyggevirkning på innmark. Dette gjelder for en sone på inntil 10 meter fra eksisterende innmark der vernegrensa følger grense mot innmark.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
3.Nødvendig motorferdsel på eksisterende landbruksvei på gnr./bnr.: 2/1 for tilkomst til Vorma.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 6.
3.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
4.Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.
5.Rydding av gjengrodd beite- og slåttemark etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.
6.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier.
7.Felling eller ringbarking av enkelttrær som ikke har spesiell verdi gjennom sitt særpreg eller for ivaretakelse av biologisk mangfold, for å unngå uakseptabel skyggevirkning på eksisterende innmark. Dette gjelder utover sonen på 10 meter fra eksisterende innmark der vernegrensa følger grense mot innmark, jf. § 4. nr. 9. Trær som eventuelt felles bør forbli i naturreservatet.
8.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
9.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.oppgradering og fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 nr. 6 og § 7 nr. 2, og i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 nr. 5
b.oppsetting av gjerder jf. § 7 nr. 4
c.rydding av gjengrodd beitemark jf. § 7 nr. 5
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.