Forskrift om vern av Markenrud naturreservat, Hof kommune, Vestfold

DatoFOR-2010-12-17-1625
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHof kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort21.12.2010   kl. 11.45
KorttittelForskrift om Markenrud naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har særskilt naturvitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av en sjeldent stor og sammenhengende gammel granskog og for øvrig stor variasjon i forekomsten av skogtyper, herunder bekkekløfter, samt god forekomst av død ved, og med en rekke sjeldne eller sårbare arter.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 21/1 i Hof kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2675 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet desember 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hof kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Vedlikehold og bruk av eksisterende veier og bygninger og rydding av setervoll/tun på Markenrudsetra, Markenrudstua og Sandbekkstua. For Markenrudstua omfattes i tillegg bruk av båtplass og opplag av båt som benyttes i Øksne.
6.Fjerning av vegetasjon som er til hinder for bruk av veier/slepe som er omtalt under § 6 nr. 4.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varig spor i terrenget.
3.Bruk av følgende veier inntegnet på vernekartet:
a.traktorvei fra enden av bilvei (Seterveien) og til den møter gammel hestevei (Sandbekkveien).
b.gammel hestevei (Sandbekkveien) fra reservatgrensa og opp til Sandbekkstua.
c.traktorvei som tar av fra traktorvei nevnt under bokstavledd a og opp til Markenrudsetra,
d.gammel hestevei som tar av fra traktorvei nevnt under bokstavledd a og opp til Markenrudsetra.
e.slepe som går inn til Markenrudhytta langs innsjøen Øksne.
f.merket tursti mellom Skibergfjell og Gausesetra.
4.Transport med lett terrenggående kjøretøy langs eksisterende slepe inntegnet på vernekartet for drift og vedlikehold av antenneanlegg på Skibergfjell.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold som nevnt i § 4 nr. 5.
2.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
3.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
4.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
5.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 nr. 2.
6.Hogst av ved til setre og hytter i reservatet.
7.Oppsetting av nye bygninger til erstatning for sammenfalne bygninger i tilknytning til de tre bebyggelsene nevnt i § 4 nr. 5.
8.Merking av turveier/stier som er i bruk.
9.Merking og enkel tilrettelegging av nye turstier.
10.Nødvendig øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.