Forskrift om vern av Tveitvann naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-12-17-1634
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endretFOR-2016-10-05-1290
Endrer
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort21.12.2010   kl. 11.45
KorttittelForskrift om Tveitvann naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 5 okt 2016 nr. 1290.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et større gammelskogområde med særskilt betydning for biologisk mangfold i form av å inneha stor variasjon i skogtyper og en god treslagsfordeling. Av viktige kvaliteter kan nevnes en høy andel rik edelløvskog, både alm-lindeskog og lågurt-eikeskog, samt enkelte grove og hule løvtrær.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører gnr./bnr. 110/1 i Kristiansand kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2183 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Miljødirektoratet september 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Kristiansand kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 5 okt 2016 nr. 1290.
§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Beiting.
3.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt som eksisterte på vernetidspunket.
7.Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer i tråd med godkjent forvaltningsplan, jf. § 10.
8.Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, og i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4 (teltleir, arrangementer mv.).
3.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
4.Tilretteleggingstiltak knyttet til friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom disse ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i:
a.§ 4 nr. 5 (vedlikehold av veier, anlegg og innretninger)
b.§ 4 nr. 6 (merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt).
§ 8.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.