Forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-12-17-1638
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endretFOR-2014-12-12-1623
EndrerFOR-2001-08-31-976
Gjelder forMidtre Gauldal og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort21.12.2010   kl. 11.45
KorttittelForskrift om Kvasshyllan naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 12 des 2014 nr. 1623.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med stor variasjon i skogtyper og økosystemer med gradienter fra produktiv skog på marine avsetninger til grovvokst fjellskog. Stedvis har skogen preg av urskog. Området har en velutviklet og variert gammel naturskog av både gran og furu med stor spredning i både høyde og eksposisjon, med et betydelig innslag av rike vegetasjonstyper.

§ 2.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Midtre Gauldal kommune: 45/1, 45/10, 45/20, 45/45, 47/119, 47/124, samt NSBs eiendom.

Melhus kommune: 222/1, 228/1, 228/2, 229/1, 230/1, 232/5, 233/1, 233/2, 233/10, 233/13, 234/6, 235/12.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3662 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Midtre Gauldal og Melhus kommuner, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1623.
§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbragt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Utsetting av saltstein.
0Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1623.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Hogst i etablerte plantefelt.
5.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beitebruk.
6.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
7.Nødvendige sikringsarbeider mot skred og flom ned mot Gaula.
8.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
9.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a)§ 4 nr. 5 (vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger).
b)§ 4 nr. 8 (utsetting av saltstein).
c)§ 7 nr. 4 (hogst i etablerte plantefelt).
d)§ 7 nr. 5 (oppsetting av gjerder i forbindelse med beitebruk).
0Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1623.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 31. august 2001 nr. 976 om fredning av Kvasshylla naturreservat, Melhus og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag.