Forskrift om snøskuterløyper, Sør-Varanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2010-12-20-1690
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse20.12.2010
Sist endretFOR-2012-12-20-1434 fra 01.01.2013
EndrerFOR-2004-04-02-607
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Sør-Varanger

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. desember 2010 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd. Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1434 (i kraft 1 jan 2013).

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmark 20. desember 2010. 

Løype 1: Fra Nedre Neiden ved Bødkerbekken til Storbukt, Valen og Strømsnes. 

Løype 2: Ovenfor E6 ved Flomelva i Bugøyfjord – mot sør ovenfor bebyggelsen – krysser Klokkerelva og E6 ved Állejeaggi – Čearretjavri – over Jeristamvann til Storbukt. 

Sideløype: Fra Vaggi i Bugøyfjord til Čearretjavri. 

Løype 3: Fra Veinesveien i Øvre Neiden langs vestsida av Ferdesmyra og sør for Reinbogfjell til Vestre Blautmyrvatn, og videre langs Blautmyrdalen til Smalvassdraget over Smalvann til Førstevann, videre over Stabburvann og ned Flomelva til løype 2 ovenfor E6 ved Bugøyfjord. 

Løype 4: Fra Bevernes ned til Neiden fjellstue, videre opp til riksvei 893 og over vegen der løype nr. 4 møter løype 23. Herfra følger løype nr. 4 myra sørover til nordspissen av Annkrøttvatn, videre over Annkrøttvatn i østlig retning til enden av Annkrøttvatn, der løypa går sørover mot Vegvannet. Løypa fortsetter langs gammel ferdselsåre østover til Enaremyra hvor den møter løype 5, cirka 2 km sør for E6. Traseen følger videre den gamle vinterveien nordover, over E6 øst for Skoltebyen, ned på Neidenelva og videre nedover elva, før løypa går opp på land ved Kotala, for så å krysse vegen til Mikkelsnes. Løypa går videre østover parallelt med vegen, til Bødkerbekken der løype 4 møter løype 1. 

Sideløype: Fra Neidenelva ved Korbineset (øst for Skoltebyen), oppover elva til cirka 400 meter nedenfor brua og videre opp til Kroaplatået og til Neiden Motell og camping. 

Løypa skiltes mellom Annkrøttvatn og riksvei 893 der kjøring ut av trase ikke vil være tillatt. 

Løypa kan ikke åpnes før 1. januar hver vinter. 

Løype 5: Fra krysningspunkt med løype 4 på Enaremyra, sørover langs den gamle vinterveien over Enaremyra over Bordebekken og Munkelva – opp på østsida av Biekkanjohka – fram til Gjeddevann og videre langs den gamle vinterveien fram til Husvann og over Husvann. 

Løypa kan ikke åpnes før 1. januar hver vinter. 

Løype 6: Fra Munkelv bru opp til Enaremyra og løype 5. 

Løype 7: Fra Langfjordbrua, Sandnes opp Telegrafdalen til Ongajärvi. Videre over vann 184 og mot V-NV til Midtfjordsvann (175) – mot vest og nord langs småvann til vann 168 – nord for høyde 214 og mot NV til kraftlinja – mot vest langs denne over Munkelva til løype 6. 

Løype 8: Fra løype 9 på Langfjordvannet på Strand – over Mosemyra til Sagvannet, over Sagvannet til Lunevika. Avstikker nordover på Sagvannet til Sauholmen. 

Løype 9: På Langfjordvannet. Fra løype 9 på Langfjordvannet, langs den gamle kjøreveien fra Tjæredalen – langs foten av Rauhalamoen i vestkant av myrdraget – på vestsiden av Johaugen og fram til Veståsvegen, løype 10. 

Løype 10: Fra Pasvikelva ved grensemerke 144 (løype 12) mot vest over Bjørnsundveien – sør for Furulund – over Skoltevasshøyda til Strandkrysset – over Rv. 885 og langs sørsiden av veien til Strand fram til skogsbilvei – langs skogsbilveien til Finnstumoen og videre etter veien til den slutter ved lille Sameti. 

Avstikker: Fra Skoltevasshøyda til caravanplass ved Haukereiret. 

Sideløype: Fra Pasvikelva ved Stenbakk (løype 12) – nordøstover langs bekk (Djuposen) – over Rv. 885 ved Øverli – langs Sametiveien. 

Løype 11: Fra løype 12 på Pasvikelva over riksvei 885 ved Sametibrua, videre over Markina til Malbekkvann videre fram til Lille Rørvann. 

Løype 12: På norsk side av Pasvikelva langs grenseløypa fra Harefoss til Kobbfossnes, på land og over Hasseltjern, videre langs grenseløypa på elva til Nesheim. 

Avstikker:

Fra parkeringsplass ved Bekkevoll.

Fra Utnes til Pasvikdalens Villmarkssenter.

Fra Skogly og inn til bebyggelsen i Vaggetem (på Vaggetemvannet). 

Løype 13: Fra løype 12 på Vaggetem – over riksvei 885 ved Hauge og langs skogsbilvei til Lille Spurvvann – videre over Store Spurvvann til nordenden av vannet. 

Avstikker: På Vaggetemvannet fra Hauge til innerenden av Nordvestbukta. 

Løype 14: Fra parkeringsplass ved Rv. 885 vis-à-vis Gjøkhotellet – vest for riksveien fram til Gjøkåsen grensestasjon – langs skogsbilveien til Grensefoss – langs forsvarets utrykningsvei så langt den går og videre opp til Treriksrøysa. 

Løype 15: Fra Nesheim på Kjerringnes – langs Kjerringnesveien til Rv. 885 – over riksvegen til løype 14 vis-à-vis Gjøkhotellet. 

Avstikker: Langs kjørespor ned til Solvang i Ruskebukta. 

Løype 16: Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra sørvestover sør for høyde 198 moh., videre nordvestover via vann 154 moh., Gaganbojávri, Marivann, Hornvann, Marejávrrit og fram til Vedvannet (152 moh.). 

Sideløype: Fra Marivann (85 moh.) ned langs Maribekken (Marejohka) og fram til fylkesveien i Maribukta. 

Løype 17: Fra kommunal vei i Ropelv – om lille og store Ropelvvann til kommunal vei i Johannesdalen. 

Sideløype: Fra Jakobsnes langs kommunal vei (Ropelvveien) til parkeringsplass ved Rundvann og videre fram til store Ropelvvann. 

Løype 18: Fra parkeringslomme ved Fredheim (Pikevann) til Sollia og videre i nordlig retning til Jungajärvi og inn på løype 17 på store Ropelvvann. 

Løype 19: Fra Kjerrisnes fram til Myggvann. 

Løype 20: Fra Lanabuktveien til nordenden av Småstrømvann. 

Sideløype: Opp Gangasdalen og over til løype 21 ved Rv. 886. 

Løype 21: Langs riksvei 886 Vintervollen – kaia i Grense Jakobselv (ved åpen vei går løypa langs veien), fra Bjørnstad langs den gamle snowmobilveien til sørenden av Holmsjøen. 

Løype 22: Veien fra riksvei 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell (1 km forbi Oterbekken). 

Sideløype: Fra Korpfjelløypa nord for Tårnfjellet – over Tårnelva like ovenfor brua – nedenfor Tårnhallen og mot nordøst over mot Bestemorshaugen – over Rv. 886 og rundt rognlig og over til Dammusjavri – langs Dammusjavri til løype 21 ved Vintervollen. 

Det er ikke tillatt å kjøre ut av traséen på strekningen Koppfjelløypa til Tårnhallen. 

Løype 23: Fra løype 4 sør for riksvei 893 (rett ovenfor innkjøringen til Neiden Fjellstue), i veigrøfta langs sørsiden av riksveien forbi tollstasjonen, herfra legges løypa i 30 til 50 meters avstand fra riksveien fram til riksgrensen.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1434 (i kraft 1 jan 2013).
§ 2.Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. april 2004 nr. 607 om snøskuterløyper, Sør-Varanger kommune, Finnmark.