Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala, Kvænangen kommune, Troms

DatoFOR-2011-02-18-171
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse18.02.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forKvænangen kommune, Troms
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.02.2011   kl. 12.20
KorttittelForskrift om Kvænangsbotn landskapsvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 18. februar 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 36 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala er å ta vare på et natur- og kulturlandskap i et dalføre med variert og særpreget skog-, fjell- og vassdragsnatur, som er lite berørt av tekniske inngrep og som skaper identitet for kvensk og samisk kultur.

Videre er formålet å:

-ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer
-ta vare på særpreget og vakker vassdragsnatur
-ta vare på særpreget flora og fauna
-ta vare på landskapselement og kulturminner som vitner om samisk reindrift og sjøsamisk og kvensk bruk av området.

Allmennheten skal ha anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2.Geografisk avgrensning

Landskapsvernområdet berører statsgrunn på følgende gnr./bnr. i Kvænangen kommune: 32/1, 32/2, 33/1.

Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca 104,4 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:60 000 datert Miljøverndepartementet februar 2011. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Kvænangen kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I landskapsvernområdet må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Det skal legges vekt på den samlede virkningen av tiltak i området. 

1. Landskapet
1.1 Inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets særpreg eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, vassdragsregulering, opplag av båter, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, etablering av kjørespor, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b)vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan.
c)vedlikehold av eksisterende veier i samsvar med forvaltningsplan.
d)drift og vedlikehold av jordbruksarealer når dette ikke er i strid med verneformålet.
e)anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding.
f)drift og vedlikehold av inntak til Čårrujavrit kraftverk i Njarbesdalen.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)ombygging og utvidelse av bygninger.
b)gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c)oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige til jordbruksformål.
d)tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av skogsvirke. Nærmere retningslinjer fastsettes i forvaltningsplanen.
e)oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av reindrift.
f)bygging av bruer og legging av klopper.
g)oppsetting av skilt og merking av stier.
h)uttak av sand/skjellsand til eget bruk etter retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan.
i)riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.
j)utbedring av eksisterende kjørespor i samsvar med forvaltningsplan.
k)bygging og brenning av tjæremiler. Nærmere retningslinjer fastsettes i forvaltningsplanen.
l)oppføring av mindre bygninger, anlegg og innretninger til nytte for allment friluftsliv i tilknytning til eksisterende stier i Kvænangsbotn i samsvar med forvaltningsplan.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Beskyttelse av plantelivet

Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For dyrka mark gjelder forbudet mot innføring av nye plantearter kun plantearter som gjennom spredning kan redusere verneområdets verdi.

2.2 Beiting

Beiting er tillatt.

2.3 Hogst av ved

Hogst av ved til eget bruk og til hytter, støler og gammer i landskapsvernområdet er tillatt. Hogst skal skje som plukkhogst. Særmerkede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges.

2.4 Skogsdrift

Skogsdrift kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer:

-hogstform i henhold til forvaltningsplanen
-områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares
-urskogslommer, viktige viltområder og viktige områder for annet biologisk mangfold skal ivaretas
-arealer med fuktskog/flommarkskog skal ikke hogges
-etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse
-ved behov kan suppleringsplanting av stedegne treslag benyttes.
2.5 Tyrived

Tyrived kan tas ut i samsvar med forvaltningsplanen. 

3. Dyrelivet

Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk er tillatt. 

4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminne

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes dersom det kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig.

4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Sykling og organisert bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, eksisterende stier og kjørespor. Det kan i forvaltningsplan fastsettes restriksjoner for slik ferdsel på nærmere angitte strekninger jf. § 5.

5.3 Ikke-motorisert ferdsel som kan skade naturmiljøet

Organisert ferdsel og ferdselsformer som ikke skjer til fots må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten dersom ferdselen kan skade naturmiljøet.

Nærmere retningslinjer fastsettes i forvaltningsplanen.

5.4 Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

5.5 Generelle unntak for ferdsel

Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for:
a)motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
b)motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer.
c)bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort.
d)nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
e)motorferdsel i samsvar med plan for skogsdrift som er godkjent etter pkt. 2.4.
f)motorferdsel på skogsbilveg til Rundvannsbekken.
g)motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer og kraftanlegg. Det skal i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
h)motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
i)motorferdsel for transport av gjerdemateriell.
j)motorferdsel på eksisterende snøskuterløyper.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)øvingskjøring for formål nevnt i pkt. 6.2 a).
b)bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold.
c)motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3.
d)bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter, støler og gammer.
e)bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til byggearbeid og vedlikehold på bygninger, anlegg og innretninger.
f)bruk av luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort.
g)bruk av luftfartøy eller barmarkskjøretøy som er skånsomt mot terrenget i forbindelse med reindrift iht. godkjent driftsplan.
h)motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av eksisterende og nye kraftlinjer og kraftanlegg.
i)motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av veg.
j)motorferdsel i forbindelse med utbedring av eksisterende kjørespor jf. pkt. 1.3 j).
k)motorferdsel i forbindelse med oppkjøring av skiløyper for allmennheten jf. forvaltningsplanen.
l)motorferdsel for varig forflytningshemmede til Dalstuene på vinterføre eller langs eksisterende trase.
m)motorferdsel på eksisterende kjørespor for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan.
n)mindre omlegginger av eksisterende snøskuterløype når dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.
o)motorferdsel på vinterføre i forbindelse med oppføring av anlegg jf. pkt. 1.3 l). 
7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

7.2 Støy

Unødvendig støy skal unngås.

§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv.. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 8.Rådgivende utvalg

Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.