Forskrift om Verneplan for Sølen. Vern av Sølen landskapsvernområde, Rendalen kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-02-18-173
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse18.02.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.02.2011   kl. 12.20
KorttittelForskrift om Sølen landskapsvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. februar 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 36 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Rendalen kommune: 10/11, 10/42, 11/5, 12/1, 12/40, 13/1, 13/16, 13/17, 13/19, 13/48, 13/56, 13/61, 13/95, 13/97, 13/98, 13/99, 13/137, 13/145, 17/4, 19/16, 19/19, 19/31, 19/43, 19/79, 19/126, 19/127, 20/4, 20/15, 37/6, 37/8, 37/18, 37/25, 37/36, 37/56, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/14, 43/26, 43/71, 43/75, 43/128, 43/129, 43/150, 43/152, 43/154, 43/156, 44/3, 44/17, 45/4, 45/14, 46/9, 46/22, 46/36, 47/33, 47/36, 47/37, 47/50, 47/51, 47/56, 47/103, 47/131, 47/132, 47/133, 47/135, 47/137, 47/167, 48/1, 51/1, 51/4, 51/7, 51/12, 51/14, 51/17, 51/25, 51/26, 51/27, 51/31, 51/32, 51/34, 51/36, 51/37, 51/38, 51/41, 51/42, 51/46, 51/50, 51/51, 51/52, 51/66, 51/67, 51/70, 51/71, 51/72, 51/73, 51/74, 51/75, 51/77, 51/79, 51/80, 51/81, 51/82, 51/83, 51/86, 51/87, 51/88, 51/90, 51/94, 51/95, 51/96, 51/97, 51/100, 51/105, 51/109, 51/110, 51/111, 51/113, 51/116, 51/117, 51/118, 51/119, 51/120, 51/121, 51/126, 51/127, 51/128, 51/131, 51/132, 51/133, 51/134, 51/135, 51/137, 51/139, 51/140, 51/146, 51/148, 51/150, 51/152, 51/160, 51/161, 51/163, 51/164, 52/1, 52/5, 52/7, 52/8, 52/10, 52/11, 52/12, 52/16, 52/17, 52/26, 52/28, 52/29, 52/33, 52/45, 52/46, 52/47, 52/48, 52/50, 52/55, 52/57, 52/62, 52/63, 52/65, 52/72, 52/73, 52/76, 52/81, 52/86, 52/87, 52/97, 52/98, 52/125, 52/132, 52/133, 53/1, 53/3, 53/4, 53/6, 53/8, 53/10, 53/13, 53/17, 53/18, 53/19, 53/22, 53/23, 53/26, 53/30, 53/33, 53/35, 53/37, 53/38, 53/44, 53/45, 53/46, 53/49, 53/50, 53/51, 53/52, 53/53, 53/55, 53/56, 53/63, 53/64, 53/65, 53/66, 53/67, 53/68, 53/70, 53/71, 53/72, 53/73, 53/74, 53/75, 53/77, 53/78, 53/79, 53/80, 53/81, 53/82, 53/83, 53/86, 53/87, 53/91, 53/96, 53/97, 53/100, 53/101, 53/102, 53/103, 53/104, 53/105, 53/106, 53/107, 54/2, 55/1, 55/6, 55/9, 55/16, 55/18, 55/20, 55/23, 55/29, 55/34, 55/45, 55/54, 55/56, 55/57, 55/66, 55/68, 55/69, 55/77, 55/79, 55/80, 55/86, 55/91, 55/94, 55/96, 55/104, 55/105, 55/115, 55/119, 55/121, 55/122, 55/123, 55/124, 55/127, 55/130, 55/134, 55/135, 55/136, 55/137, 55/138, 55/140, 55/141, 55/144, 55/152, 55/153, 55/155, 55/156, 55/160, 55/161, 55/173, 55/174, 55/179, 55/180, 58/4, 58/6, 58/7, 58/9, 58/13, 59/1, 59/3, 59/4, 59/25.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 456,4 km² .

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:50 000, datert Miljøverndepartementet februar 2011. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med Sølen landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk og kulturell verdi, med opplevelsesverdi og som er identitetsskapende.

Videre er formålet med vernet å ta vare på:

-Sølen-massivet som et karakteristisk landskapselement
-geologiske forekomster og landskapsformer
-biologisk mangfold
-kulturminner.

Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser

I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Det skal legges vekt på den samlede virkningen av tiltak i området. 

1. Landskapet
1.1. Inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep eller tiltak som i vesentlig grad kan endre eller virke inn på landskapets særpreg eller karakter. Med de unntak som følger av forskriftens pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, bergverksdrift, vassdragsregulering, opplag av båter, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper og lignende. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2. Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygginger eller utvidelser.
b)vedlikehold av eksisterende veger og kjøretraséer slik at dagens standard opprettholdes. Nærmere retningslinjer for vedlikehold skal fastsettes i forvaltningsplanen.
c)drift og vedlikehold av jordbruksarealer og setervoller.
d)anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding i regi av beitelag og Rendal Renselskap.
e)utendørs lagring av materialer, gjerdeutstyr og liknende i samsvar med forvaltningsplan.
f)uttak av løsmasser til vegvedlikehold fra områder som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
g)vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer, klopper og skilt i henhold til forvaltningsplanen.
h)uttak av løsmasser til vegvedlikehold ved Øvre Kløfte grustak i samsvar med bestemmelsene i reguleringsplan av 30. november 2006 for Øvre Kløfte Grustak med senere endringer av 9. mai 2007. Det er reguleringsbestemmelsene slik de lyder på vernetidspunktet som skal legges til grunn.
i)gjennomføring av tiltak i henhold til reguleringsplan ved Nysetra i samsvar med bestemmelsene i reguleringsplan for Nysetra, vedtatt av Rendal kommune den 30. januar 2003, og forvaltningsplan. Det er reguleringsbestemmelsene slik de lyder på vernetidspunktet som skal legges til grunn.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)oppføring av nye bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for jordbruksformål
b)ombygginger av og tilbygg til bygninger i samsvar med lokal byggeskikk
c)gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som går tapt ved brann eller naturskade
d)oppdyrking/beitekultivering av nye arealer i tilknytning til eksisterende dyrkingsarealer
e)omlegging og opprusting av eksisterende veger og kjøretraséer
f)legging av nye vannledninger til Mistdalen seterområde
g)opparbeiding og merking/skilting av nye turstier og løyper
h)parkering av motorkjøretøyer i samsvar med forvaltningsplan
i)opplag av båter i samsvar med forvaltningsplan
j)gjenopptakelse av jordbruksdrift eller seterdrift på nedlagte setervoller
k)riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk
l)mudring for å hindre gjengroing av sjøer
m)oppføring av bygning som er nødvendig for driften på Mefurua
n)tiltak ved Nysetra som ikke omfattes av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Nysetra vedtatt 30. januar 2003. 
2. Plantelivet
2.1. Beskyttelse av plantelivet

Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For dyrka mark gjelder forbudet mot innføring av nye plantearter kun plantearter som gjennom spredning kan redusere verneområdets verdi.

2.2. Beiting

Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan ved særskilt forskrift regulere eller forby beiting som skader landskapets særpreg og karakter.

2.3. Lavsanking

Lavsanking er tillatt.

2.4. Skogsdrift

Særpregede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges. For øvrig er avvirkning og skjøtsel av skog tillatt i samsvar med forvaltningsplanen, jf. § 5.

2.5. Hogst av ved

Særpregede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges. For øvrig er hogst av ved til eget bruk til hytter og setrer i landskapsvernområdet tillatt i samsvar med forvaltningsplanen, jf. § 5. 

3. Dyrelivet
3.1. Jakt, fiske og fangst er tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.
3.2. Nye dyrearter må ikke innføres. 
4. Ferdsel
4.1. Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

4.2. Ikke-motorisert ferdsel som kan skade naturmiljøet

Former for ferdsel og organisert ferdsel som ikke skjer til fots og som kan skade naturmiljøet, må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen, jf. § 5.

4.3. Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier eller løyper.

4.4. Generelle unntak for ferdsel

Reglene i pkt. 4 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5. Motorisert ferdsel
5.1. Forbud mot motorferdsel

Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

5.2. Bestemmelsene i 5.1 er ikke til hinder for:
a)motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt ved gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
b)motorferdsel på traséer som i forvaltningsplanen er avmerket som bilveger.
c)motorferdsel på innmark og setervoller i forbindelse med jordbruksdrift.
d)motorferdsel i forbindelse med avvirkning og skjøtsel av skog i henhold til punkt 2.4 forutsatt at kjøringen ikke medfører sporsetting som er landskapsmessig skjemmende eller som kan forårsake vannavrenning og erosjon.
e)bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort under skoggrensen.
f)bruk av motor på båt på Sølensjøen i samsvar med motorferdselloven med forskrifter.
g)nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i regi av Rendal Renselskap for tilsyn med rein i henhold til konsesjonsvedtak utformet ved kongelig resolusjon av 12. desember 2008 og forvaltningsplanen.
h)motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
5.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)luft- og snøskutertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til setrer, buer og hytter
b)oppkjøring av skiløyper med beltekjøretøy på vinterføre
c)utkjøring av saltstein vinterstid i regi av beitelag
d)motorferdsel i forbindelse med vedhogst til eget bruk etter punkt 2.5
e)motorferdsel i forbindelse med lavsanking etter punkt 2.3
f)motorferdsel på barmark i forbindelse med nødvendig transport til setrer og hytter på kjøretraséer som er angitt i forvaltningsplanen
g)øvelseskjøring på vinterføre for formål nevnt i punkt 5.2 a)
h)bruk av lett beltekjøretøy på vinterføre eller helikopter for utfrakting av felt elg eller hjort
i)motorferdsel i forbindelse med mudring etter punkt 1.3 l). 
6. Forurensning
6.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan allikevel tillate kalking som er nødvendig for å reetablere fisk i et vann eller hindre at en art dør ut.

6.2 Støy

Unødvendig støy skal unngås. 

7. Kulturminner
7.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse.

7.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for vedlikehold av kulturminner.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke er i strid med formålet med vernevedtaket og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette skjøtselstiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 8.Rådgivende utvalg

Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.