Forskrift om vern av Rohkunborri nasjonalpark, Bardu kommune, Troms

DatoFOR-2011-02-25-224
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse25.02.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBardu kommune, Troms
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§35, LOV-2009-06-19-100-§62, LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort04.03.2011   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Rohkunborri nasjonalpark

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. februar 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77, jf. § 35 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrfit 15 mars 22013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Nasjonalparken ligger i sin helhet på statsgrunn.

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 571 km² , hvorav ca. 29 km² er ferskvannsareal.

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:175 000, datert Miljøverndepartementet januar 2011. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Talma sameby, Bardu kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med nasjonalparken er å bevare et stort naturområde med et særegent landskap for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander i et vidt spenn av naturtyper fra frodige gråor-heggeskoger, urskogspreget bjørkeskog og høgstaudeskoger, store våtmarksområder og ferskvannsmiljø med opprinnelig dyre- og plantesamfunn til alpine naturtyper med canyon i Sørdalen. Fjellreven er en art det skal tas spesielt vare på.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 3.Vernebestemmelser

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. 

1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging og boring, bryting av stein, mineraler og fossiler og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, fjerning eller ødeleggelser av inventar i grotter, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger, reingjerder og andre anlegg som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b)Vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Ombygging og mindre utvidelse av bygninger.
b)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c)Bygging av bruer og legging av klopper.
d)Oppsetting av skilt og merking av stier.
e)Ombygging og oppsetting av nye gjerder.
f)Oppføring av bygninger og anlegg som er nødvendig for utøvelse av reindrift.
g)Bruksendring av eksisterende bygninger.
h)Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.
i)Opplag av båt i samsvar med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplanen, jf. § 5.
j)Utbedring av eksisterende kjørespor i samsvar med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplanen, jf. § 5.
k)Prøveboring og etablering av nødvendige luftesjakter i forbindelse med underjordisk drift av mineralforekomster med uttakssted utenfor verneområdet.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i 2.1 er ikke til hinder for:
a)Beite.
b)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c)Plukking av bær og matsopp.
d)Plukking av planter som er alminnelig forekommende på stedet til privat bruk.
e)Reindriftens hogst av bjørk til brensel og til vedlikehold av reingjerder og annet reindriftsutstyr i henhold til forvaltningsplan.
f)Uttak av materialer til duodji (samisk tradisjonell husflid, bruksgjenstander og redskaper m.m.), skjæring av suoinnit (skohøy) og uttak av duorggat (gulvris til gammer og lávvuer).
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Hogst av bjørk til brensel til hytter, gammer og faste bålplasser i nasjonalparken. 

3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.

3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
b)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til natur, vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.

5.3 Organisert bruk av hest og sykling

Sykling og organisert bruk av hest er tillatt på veier, samt traseer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen.

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.

5.5 Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

5.6 Generelle unntak for ferdsel

Reglene i punkt 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.

6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a)Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvelseskjøring.
b)Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
c)Bruk av båt med t.o.m. 10 Hk motor på Geavdnjajávri i forbindelse med fiske.
d)Motorferdsel for transport av syke/skadde bufe i medhold av lov om dyrevern. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot overflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
e)Forsvarets nødvendige lavtflyvning i perioden f.o.m. 15. juli t.o.m 30. april.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring til formål nevnt i pkt. 6.2 a).
b)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med husdyrhold.
c)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3.
d)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og gammer.
e)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger.
f)Bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller luftfartøy for uttransport av felt elg.
g)Bruk av luftfartøy eller barmarkskjøretøy som er skånsomt mot terrenget i forbindelse med reindrift iht. godkjent driftsplan.
h)Bruk av lett terrenggående motorkjøretøy på barmark i forbindelse med oppsetting av gjerder for husdyr.
i)Nødvendig bruk av helikopter eller barmarkskjøretøy som er skånsom mot terrenget, i forbindelse med reindrift for Talma sameby, i henhold til beslutning tatt av Talma sameby og forankret i forvaltningsplanen. Bestemmelsen gjelder bare for reindriftsutøvere knyttet til Talma sameby i Sverige.
j)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for nødvendig transport av båt og utstyr i forbindelse med fiske på Geavdnjajávri. Transporten skal skje etter bestemte traseer i henhold til forvaltningsplanen.
k)Bruk av luftfartøy og beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med drift og vedlikehold av hydrologiske målestasjoner.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser for bruk av terrenggående barmarkskjøretøy ut fra reinbeitedistriktets bruksregler og distriktsplan i henhold til reindriftsloven (for norske reindriftsutøvere) og egengodkjent plan for motorisert ferdsel forankret i forvaltningsplanen (for svenske reindriftsutøvere knyttet til Talma sameby). 

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

7.2 Støy

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly er forbudt.

0Endret ved forskrfit 15 mars 22013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Et utkast til forvaltningsplan skal etter planen foreligge senest 1. september 2012. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrfit 15 mars 22013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 8.Rådgivende utvalg

Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.