Forskrift om fredning av Melkevatn–Hjertvatn–Børsvatn naturreservat, Ballangen kommune, Nordland

DatoFOR-2011-02-25-240
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse25.02.2011
Sist endretFOR-2017-01-23-57
Endrer
Gjelder forBallangen kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort04.03.2011   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. februar 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 23. jan 2017 nr. 57.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører gnr./bnr. 101/1 i Ballangen kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 60 054 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk datert Miljødirektoratet januar 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ballangen kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder kartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 23. jan 2017 nr. 57.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et stort, spesielt og rikt område med truet, sjelden og sårbar natur, med sitt biologiske mangfold i form av økosystemer, naturtyper, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold i form av rike høystaudebjørkeskoger og dødvedrik furuskog.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr furu er forbudt.
6.Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander.
7.Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10.
8.Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
9.Rydding og stell av hyttetomter avmerket på vernekartet, inntil 1 dekar.
10.Rydding, vedlikehold og merking av eksisterende stier.
a.fra Grunnvatn til hytte vest for Hesteskovatnet
b.fra Hjertvatnet til Ørretvatn og Sennvatn
c.fra Hjertvatnet til Skårvatnet
d.fra Hjertvatnet til Melkevatn
e.fra Kvannmoen til Sennvatn
f.fra Melkevatn til Skårvatn
g.fra Rognstad til Melkevatn
h.fra Sjurvatnet mot Sjåfjell
i.fra Skårvatn til Efjordbotn
j.fra Tømmervika til Røde Korshytta på Skjåfjellet.
11.
a.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
b.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
12.Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/tradisjonell samisk husflid og samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke for skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlista.
13.Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje skånsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre, samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
3.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
4.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver.
5.Bruk av motorbåt på Melkevatnet.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Hogst av etablerte plantefelt.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
5.Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier som ikke er angitt i § 4 nr. 10.
6.Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite.
7.Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
8.Oppsetting av enkel gapahuk/grillkåte åpen for allmennheten i tilknytning til eksisterende hytter og naust ved Melkevatn.
9.Hogst av bjørk og gran til ved til eksisterende hytter, avmerket på vernekartet, etter plan.
10.Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
11.Start og landing med luftfartøy ved utøvelse av reindrift.
12.Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
13.Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindrifta, i samsvar med forvaltningsplan.
14.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 11 b.
15.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy som nevnt i § 6 nr. 3.
16.Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet med beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trasé.
17.Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter som ligger ved Sennvatn med beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trasé.
18.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med
a.transport av materialer for vedlikehold av hengebru ved Geitvatn.
b.transport av båter mellom Sjurvatn og Melkevatn på snødekt mark.
c.øvingskjøring for formål nevnt i § 6 nr. 1.
d.vedlikehold nevnt i § 4 nr. 8.
e.aktiviteter nevnt i § 4 nr. 11 a og b.
f.hogst av etablerte plantefelt.
g.oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 6.
19.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.

§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.