Forskrift om fredning av Prestegårdsskogen naturreservat, Steigen kommune, Nordland

DatoFOR-2011-02-25-242
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse25.02.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2000-12-15-1488
Gjelder forSteigen kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort04.03.2011   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Prestegårdsskogen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. februar 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 74/1 i Steigen kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1153 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12 000 datert Miljøverndepartementet februar 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Steigen kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et rikt naturområde med truet, sjelden og sårbar natur, med sitt biologiske mangfold i form av spesielle naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har særlig betydning for biologisk mangfold og særskilt naturvitenskapelig verdi i form av naturtyper som ras- og naturbeitemark, og forekomster av krevende og sjeldne plantearter, sjeldne beitesopper samt tilhørende fauna. I området finnes en av verdens nordligste hasselforekomster.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Sanking av hasselnøtter i forbindelse med undervisning på Lakestad skole og barnehage.
3.Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Beiting, unntatt beiting med geit. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
7.Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
8.Rydding, vedlikehold og merking av eksisterende sti
a.fra Hestsletta til Prestkona
b.fra fotballbane til «nøtteskogen»
c.ved fotballbane.

Bestemmelsen i § 3 nr. 4 er ikke til hinder for:

9.Bruk av amfiet på Hestsletta i forbindelse med arrangement i regi av Lakestad skole og barnehage.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje skånsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorferdsel til lands, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
3.Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre, samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
3.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Hogst av etablerte plantefelt.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
4.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
5.Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier som ikke er angitt i § 4 nr. 8.
6.Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite.
7.Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
8.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy som nevnt i § 6 nr. 3.
9.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med
a.vedlikehold nevnt i § 4 nr. 7.
b.hogst av etablerte plantefelt.
c.oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 6.
10.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 2000 nr. 1488 om fredning av Prestegårdsskogen naturreservat, Steigen kommune, Nordland.