Forskrift om vern av Røssjøen naturreservat, Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner, Oppland

DatoFOR-2011-03-11-282
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse11.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.03.2011   kl. 15.35
KorttittelForskrift om Røssjøen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. mars 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med Røssjøen naturreservat er å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter.

Videre er formålet med naturreservatet å ta vare på et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Naturreservatet er stort og variert og har spesielle naturtyper som rikmyrer og høgstaudevegetasjon i tillegg til gammel barskog og beitepåvirket vegetasjon. Området har et stort artsmangfold med et rikt og særpreget fugleliv. Naturreservatet har også særskilt pedagogisk og vitenskapelig betydning som referanseområde.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Nord-Aurdal kommune: 34/1, 9002/1

Etnedal kommune: 32/3, 32/5, 32/12, 32/26, 32/27, 32/33, 32/89, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/11, 33/22, 33/25, 33/29, 33/31, 33/36, 33/41, 33/45, 33/50, 33/74, 33/221, 34/1, 34/12, 34/14, 35/6, 35/9, 151/1, 152/1

Nordre Land kommune: 148/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 24,1 km² .

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12 000, datert Miljøverndepartementet mars 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Aurdal kommune, Etnedal kommune, Nordre Land kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med vernet.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Hunder må ikke slippes løs.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
d)Camping, telting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 19. juni.
e)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
f)Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Beiting.
b)Sanking av bær og matsopp.
c)Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Jakt og fangst på hjortedyr, hønsefugl og hare i samsvar med gjeldende lovverk.
e)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger, herunder gjerder, som er i bruk på vernetidspunktet.
g)Bruk av hund til jakt og gjeterhunder for gjeting og sanking av beitedyr.
h)Slipp av hund i perioden f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. mars.
i)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning i perioden f.o.m. 16. september t.o.m. 14. april.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsamt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt.
b)Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
c)Bruk av robåt, kano, seilbrett e.l. er forbudt unntatt i Rotvollfjorden.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Bestemmelsene om ferdsel i § 5 er ikke til hinder for:

a)Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene om ferdsel i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

b)Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt marki forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
d)Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort og i forbindelse med tilsyn av beitedyr.
e)Ridning og sykling langs bestemte traseer i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
f)Bruk av robåt på Røssjøen, i Steinbui og Sebu-Røssjøen i forbindelse med fiske i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.

Bruk av robåt, kano e.l. på Røssjøen, i Steinbui og i Sebu-Røssjøen f.o.m. 20. juni i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.

g)Forsvarets nødvendige lavflyging.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk i samsvar med gjeldende lovverk.
b)Trening av jakthund i perioden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.
c)Oppsetting av gjerder, sankekveer og saltstein i forbindelse med beiting.
d)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e)Rydding av skog og kratt omkring anlegg og innretninger i regi av beitelag.
f)Rydding av skog og kratt omkring buer og hytter i naturreservatet.
g)Uttak av ved til buer og hytter i naturreservatet.
h)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
i)Oppsetting av skilt og opparbeiding og merking av nye stier, skiløyper og hundekjøringsløyper i samsvar med forvaltningsplan.
j)Bygging av bruer og legging av klopper i samsvar med forvaltningsplan.
k)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
l)Bruk av robåt, kano eller tilsvarende framkomstmiddel så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
m)Opplag av båt.
n)Avgrenset bruk av reservatet i samband med arrangement nevnt i § 3 bokstav e).
o)Vedlikehold av kjørespor mellom Sebuhaugen og Hundslægeret.
p)Nødvendige tiltak i forbindelse med artsforvaltning.
q)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.

Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

r)Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, jf. § 4 bokstav f).
s)Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 bokstav a).
t)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a).
u)Oppsetting av gjerder, sankekveer og saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 7 bokstav c).
v)Bruk av snøskuter eller prepareringsmaskin for merking og oppkjøring av eksisterende skiløyper, jf. § 7 bokstav h).
w)Bruk av snøskuter eller prepareringsmaskin for merking og oppkjøring av nye skiløyper og hundekjøringsløyper fram t.o.m. 10. april jf. § 7 bokstav i).
x)Bruk av snøskuter for transport av båt, jf. § 7 bokstav m).
y)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, motorbåt eller luftfartøy i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
z)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til buer, hytter og støler i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
æ)Motorferdsel på barmark langs kjøresporet mellom Sebuhaugen og Hundslægeret i forbindelse med jordbruk.
ø)Bruk av snøskuter eller motorferdsel på barmark langs kjøresporet mellom Sebuhaugen og Hundslægeret for transport av varig bevegelseshemmede til egen hytte/bu i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
å)Flyging lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med reindrift.
aa)Bruk av snøskuter og flyging lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med beitedyrleting.
ab)Tiltak som er nødvendige for artsforvaltning jf § 7 bokstav p).
§ 8.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot formålet med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Et utkast til forvaltningsplan skal etter planen foreligge senest 1. mars 2012.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.