Forskrift om vern av Skardberga naturreservat, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland

DatoFOR-2011-03-11-283
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse11.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land og Gausdal kommuner, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.03.2011   kl. 15.35
KorttittelForskrift om Skardberga naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. mars 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med Skardberga naturreservat er å ta vare på et forholdsvis urørt skogområde i form av en velutviklet gammel fjellgranskog og et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete karplanter, sopp- og lavarter.

Videre er formålet med naturreservatet å ta vare på et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Naturreservatet har stor variasjon i vegetasjons-, skog- og naturtyper, herunder også våtmark, og har stedvis god kontinuitet i død ved. Området er representativt for fjellgranskog i regionen.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 52/5, 52/51, 52/66, 148/1 og Synnfjell sameie i Nordre Land kommune, 238/1 i Gausdal kommune og 20/25 og 21/4 i Søndre Land kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 11,6 km² .

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet mars 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, i Gausdal kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med vernet.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Beiting.
b)Sanking av bær og matsopp.
c)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
g)Vedlikehold av eksisterende veg til Gardsetra inkludert to parkeringslommer.
h)Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
i)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper avmerket på vernekartet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsamt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt.
b)Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Bestemmelsene om ferdsel i § 5 er ikke til hinder for:

a)Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi, brannvern, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

b)Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
d)Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
e)Bruk av motorbåt på Synnfjorden i forbindelse med fiske for de med fiskerettigheter.
f)Motorferdsel på vegen til Gardsetra.
g)Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort og for uttransport og tilsyn av beitedyr.
h)Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traseer i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
i)Forsvarets nødvendige lavflyging.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk.
b)Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c)Rydding av skog og kratt omkring anlegg og innretninger i regi av beitelag.
d)Etablering av saltplasser for husdyr.
e)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
f)Oppsetting av skilt og opparbeiding og merking av nye stier, skiløyper og hundekjøringsløyper i samsvar med forvaltningsplan.
g)Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.
h)Opplag av båt.
i)Avgrenset bruk av reservatet i samband med arrangement nevnt i § 3 bokstav d).
j)Mindre utbedringer av eksisterende veg til Gardsetra.
k)Etablering av veg til Slugua seter.
l)Framføring av strøm i jordkabel til Slugua seter og Gardsetra.
m)Nødvendige tiltak i forbindelse med artsforvaltning.

Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

n)Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, jf. § 4 bokstav f).
o)Øvingskjøring for formål, nevnt i § 6 bokstav a).
p)Uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy, jf. § 6 bokstav d).
q)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a).
r)Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting jf. § 7 bokstav b).
s)Etablering av saltplasser for husdyr, jf. § 7 bokstav d).
t)Bruk av snøskuter eller prepareringsmaskin for merking og oppkjøring av skiløyper og hundekjøringsløyper, jf. § 4 bokstav i) og § 7 bokstav f).
u)Mindre utbedringer av eksisterende veg til Gardsetra, jf. § 7 bokstav j).
v)Etablering av veg til Slugua seter, jf. § 7 bokstav k).
w)Legging av jordkabel for framføring av strøm til Slugua seter og Gardsetra, jf. § 7 bokstav l).
x)Bruk av lett beltekjøretøy på vinterføre for transport av ved, materialer og utstyr til setrer og hytter i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
y)Bruk av snøskuter for transport av varig bevegelseshemmede til egen hytte/bu i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
z)Bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift.
æ)Bruk av snøskuter og luftfartøy i forbindelse med beitedyrleting.
ø)Tiltak som er nødvendige for artsforvaltning, jf. § 7 bokstav m).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot formålet med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Et utkast til forvaltningsplan skal etter planen foreligge senest 1. mars 2012.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.