Forskrift om vern av Oppsjømyra naturreservat, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland

DatoFOR-2011-03-11-284
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse11.03.2011
Sist endret
EndrerFOR-1985-01-18-51
Gjelder forNordre Land og Gausdal kommuner, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.03.2011   kl. 15.35
KorttittelForskrift om Oppsjømyra naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. mars 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med Oppsjømyra naturreservat er å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter.

Videre er formålet med naturreservatet å ta vare på et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Naturreservatet er stort og variert og har spesielle naturtyper som naturbeitemark, rikmyrer, og høgstaudebjørkeskog i tillegg til spesielle myrutforminger. Området har et stort artsmangfold med et rikt og særpreget fugleliv. Naturreservatet har også stor pedagogisk og vitenskapelig betydning.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Nordre Land kommune: 148/1, 155/12, 155/13

Gausdal kommune: 238/1, 242/4, 242/5.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 14,8 km² .

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12 000, datert Miljøverndepartementet mars 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune og Gausdal kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med vernet.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Hunder må ikke slippes løs.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
d)Camping, telting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 19. juni.
e)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
f)Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Beiting.
b)Sanking av bær og matsopp.
c)Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Jakt og fangst på hjortedyr, hønsefugl og hare i samsvar med gjeldende lovverk.
e)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av Vestfjellvegen.
g)Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger, herunder gjerder som er i bruk på vernetidspunktet.
h)Camping og telting på areal langs Vestfjellvegen som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplan, jf. § 10.
i)Bruk av hund til tillatt jakt i lovlig jakttid og gjeterhunder for gjeting og sanking av beitedyr.
j)Slipp av hund i perioden f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. mars.
k)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning i perioden f.o.m. 16. september t.o.m. 14. april.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsamt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt.
b)Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning utenom eksisterende vei, er forbudt.
c)Bruk av robåt, kano, seilbrett e.l. er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Bestemmelsene om ferdsel er ikke til hinder for:

a)Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
b)Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Nødvendig bruk av snøskuter i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver.
d)Motorferdsel på Vestfjellvegen.
e)Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort og i forbindelse med tilsyn av beitedyr.
f)Ridning langs bestemte traseer i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
g)Forsvarets nødvendige lavflyging.
h)Bruk av robåt i Toftsætervatnet og Snæra i forbindelse med fiske i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
i)Bruk av robåt, kano e.l. i Toftsætervatnet og Snæra f.o.m. 20. juni i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk i samsvar med gjeldende lovverk.
b)Trening av jakthund i perioden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.
c)Oppsetting av gjerder, sankekveer og saltstein i forbindelse med beiting.
d)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e)Rydding av skog og kratt omkring anlegg og innretninger i regi av beitelag.
f)Rydding av skog og kratt omkring buer og hytter i naturreservatet.
g)Uttak av ved til buer og hytter i naturreservatet.
h)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
i)Oppsetting av skilt og opparbeiding og merking av nye stier, skiløyper og hundekjøringsløyper i samsvar med forvaltningsplan.
j)Bygging av bruer og legging av klopper i samsvar med forvaltningsplan.
k)Begrenset bruk av robåt, kano eller tilsvarende framkomstmiddel så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
l)Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
m)Opplag av båt.
n)Avgrenset bruk av reservatet i samband med arrangement nevnt i § 3 bokstav e).
o)Opprusting og mindre omlegging av Vestfjellvegen.
p)Nødvendige tiltak i forbindelse med artsforvaltning.
q)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.

Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse med:

r)Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, jf. § 4 bokstav g).
s)Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 bokstav a).
t)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a).
u)Oppsetting av gjerder, sankekveer og saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 7 bokstav c).
v)Bruk av snøskuter eller prepareringsmaskin for merking og oppkjøring av eksisterende skiløyper, jf. § 7 bokstav h).
w)Bruk av snøskuter eller prepareringsmaskin for merking og oppkjøring av nye skiløyper og hundekjøringsløyper fram t.o.m. 10. april, jf. § 7 bokstav i).
x)Bruk av snøskuter for transport av båt, jf. § 7 bokstav m).
y)Nødvendig bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
z)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til buer, hytter og setrer i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
æ)Bruk av snøskuter for transport av varig bevegelseshemmede til egen hytte/bu i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
ø)Bruk av snøskuter og flyging lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med beitedyrleting.
å)Bruk av snøskuter for snømåling i forbindelse med drift av eksisterende kraftanlegg i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
aa)Tiltak som er nødvendige for artsforvaltning jf. § 7 p).
§ 8.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot formålet med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Et utkast til forvaltningsplan skal etter planen foreligge senest 1. mars 2012.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 18. januar 1985 nr. 51 om fredning av Ormtjernsmyra naturreservat, Gausdal kommune, Oppland.