Forskrift om minsteareal for hjort, elg og rådyr, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2011-04-07-383
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse14.04.2011
Sist endret
EndrerFOR-2008-06-05
Gjelder forLærdal kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort14.04.2011   kl. 10.45
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortevilt, Lærdal

Heimel: Fastsett av Lærdal kommunestyre 7. april 2011 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er høve til å driva jakt på hjort og elg i Lærdal kommune.
§ 2.Det er høve til å driva jakt på rådyr i sone 2, aust for Husum gnr. 51 bnr. 1.
§ 3.Minsteareal for godkjenning av hjortevald i sone 1, frå og med Husum gnr. 51 bnr. 1 og vestover, vert fastsett til 600 daa.
§ 4.Minsteareal for godkjenning av hjortevald i sone 2, aust for Husum gnr. 51 bnr. 1, vert fastsett til 800 daa.
§ 5.Minsteareal for godkjenning av elgvald vert fastsett til 8 000 daa.
§ 6.Minsteareal for godkjenning av rådyrvald vert fastsett til 10 000 daa.
§ 7.Denne forskrifta trer i kraft frå det tidspunkt den er kunngjort i Norsk Lovtidend. Samstundes vert tidlegare forskrift 5. juni 20081 om jakt på hjort, elg og rådyr i Lærdal (sak 040/08 i Lærdal kommunestyre) oppheva.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.