Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hurdal kommune, Akershus

DatoFOR-2011-04-12-420
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse12.04.2011
Sist endretFOR-2014-06-18-823
EndrerFOR-2001-05-15-532
Gjelder forHurdal kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort28.04.2011   kl. 13.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Hurdal

Hjemmel: Fastsatt av Hurdal kommune 12. april 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 823.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hurdal kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBeverjakt/ Fordelingsgrunnlag:
2 0009 0001 000Åpnet/minste vannlengde
0Endret ved forskrift 18 juni 2014 nr. 823.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Hurdal kommune i forskrift 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.