Forskrift om ferdselsregler for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde, Frosta kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-04-13-385
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse13.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort14.04.2011   kl. 10.45
KorttittelForskrift om ferdselsregler for Tautra mv., Frosta

Heimel: Fastsatt av Frosta kommunestyre 29. mars 2011. Stadfestet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 13. april 2011 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15 annet ledd.

§ 1.Formål

Ferdselsreglene skal bedre grunnlaget for forvaltningen av friluftslivsaktivitetene på Tautra og fremme mulighetene for friluftsliv på naturens premisser for alle. Ferdselsreglene skal bidra til å forebygge skader på naturverdiene, redusere ulempe for utøverne av primærnæringene, tilrettelegge for friluftsutøverne, opprettholde ro og orden og fremme de sanitære forholdene.

§ 2.Virkeområde og ikrafttredelse

Ferdselsreglene regulerer ferdselen på Tautra i Frosta kommune. Ferdselsreglene trer i kraft straks.

§ 3.Hunder

Hunder tillates ikke tatt inn i de områdene hvor husdyr beiter.

§ 4.Bruk av åpen ild

Bruk av åpen ild inkludert engangsgrill er forbudt i reservatene (A-områdene) og på Skaget (B-området) hele året.

Unntatt fra forbudet er

-bålbrenning på sand- og rullesteinstrand nedenfor den vegetasjonskledde tørrenga i forsvarlig avstand fra brennbar vegetasjon.
§ 5.Telting og opphold

Teltslaging, camping og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er ikke tillatt i de områdene hvor husdyr beiter.

§ 6.Dispensasjon

Frosta kommune kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene etter samråd med berørte grunneiere og forvaltningsmyndighetene.

§ 7.Overtredelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse ferdselsregler kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftslovens § 39.