Forskrift om jakt etter hjort, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2011-04-14-412
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse14.04.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeikanger kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort20.04.2011   kl. 11.35
KorttittelForskrift om jakt etter hjort, Leikanger

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Leikanger kommunestyre 14. april 2011 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

1.Jakt etter hjort gjeld for heile kommunen.
2.Minsteareal for hjort vert fastsett til 600 daa for heile kommunen.

II

Denne forskrifta trer i kraft straks.

III

Kommunen sin heimel etter § 6 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever til å fråvike minstearealet med inntil 50 % ved tildeling av fellingsløyve vert delegert til rådmannen.