Forskrift om fredning av byggverk/anlegg i verneplan Fredriksvern verft, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2011-06-29-720
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse29.06.2011
Sist endretFOR-2014-08-01-1059
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort08.07.2011   kl. 14.35
KorttittelForskrift om fredning av Fredriksvern verft

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 29. juni 2011 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1. Endret ved forskrift 1 aug 2014 nr. 1059.

§ 1.Omfang

Fredningen omfatter anlegget Fredriksvern verft, Larvik kommune, del av gbnr. 5002/1 og parsell 5002/1/2, forutgående befestning Stavern fort på Citadelløya del av gbnr. 5003/1, den nyere tilføyelse «Soldathjemmet» med tilhørende hageanlegg del av gbnr. 4040/4, samt store deler av det omkringliggende forterreng herunder størstedelen av Stavernsøya m/opplagshavn del av gbnr. 5003/1 og hele Torkildsøy gbnr. 5003/3.

Fredningen omfatter bygninger, festningsmurer, skanser, bastioner, raveliner, porter, brønner, voller, veier, grøntanlegg osv. samt forterreng.

Anlegget og avgrensing av fredningen er vist på vedlagte kart.

Omfang av fredningen for de enkelte fredningsobjekter:

Inventarnummer i tabellen henviser til inv.nr. i Verneplan Fredriksvern verft, Forsvarsbygg 2006. 

Tabell

Inv. nr.NavnOppr. funksjonByggeårOmfang fredningGnr./Bnr.
0001HovedvaktHovedvakt1752Eksteriør og interiør5002/1
0002LåveLåveEtter 1850Eksteriør og interiør5002/1
0003KommandantboligBolig for kommandanten1751Eksteriør og interiør5002/1
0004SmienSmie1750Eksteriør og interiør5002/1
0005Befalskjøkken/Den nye smieSmie1760Eksteriør og interiør m. inv. esser5002/1
0006Befalsmesse/VerkstedArtilleriverksted1840Eksteriør og interiør5002/1
0008«Plankekokeriet»Bygn. for kjele til tjæreolje1842Eksteriør og interiør5002/1
0011SjaluppskurSjaluppskur og spanteloft1755Eksteriør og interiør5002/1
0012GaleiskurGaleiskur1766?Eksteriør og interiør m. konstruksjon (u. senere innredning)5002/1
0013GaleiskurGaleiskur1766?Eksteriør og interiør m. konstruksjon (u. senere innredning)5002/1
0014GaleiskurGaleiskur1766?Eksteriør og interiør m. konstruksjon (u. senere innredning)5002/1
0015GaleiskurGaleiskur1766?Eksteriør og interiør m. konstruksjon (u. senere innredning)5002/1
0016GaleiskurGaleiskur Kino/undervisn.1766?Eksteriør og interiør m. konstruksjon (u. senere innredning)5002/1
0019KrutthusetKrutthus1779Eksteriør og interiør5002/1
0021KadettbrakkaProviantmagasin1774Eksteriør og interiør5002/1
0024SteinbrakkaMagasin1752Eksteriør og interiør5002/1
0028HagestueHagestue1778Eksteriør og interiør5002/1
0029HagestueAntakelig bod1850–1900Eksteriør og interiør5002/1
0035VinkelbrakkaProviantmagasin1751–53/1949–50Kjeller; eksteriør og interiør, overbygning eksteriør5002/1
0065SoldathjemmetSoldathjem1942Eksteriør og innvendig hovedstruktur4040/4
0751VeierVeier1700-tallHele veinettet inkl. plasser5002/1
0752Park, plen, hageHaveukjentHele hagen5002/1
0753Park, plen, hagePlenukjentHele hagen5002/1
0754Bro over kanalen1756, med senere endringer5002/1
0755Broer over vollgraverBro over vollgravAnt 1896–1914, 1940–455002/1
0756KommandanthagenHage for kommandanten1750-åreneHele hagen5002/1
0801BeddingSlagbedding for galeiskur1757–585 slepesteder utenfor de stående galeiskur5002/1
1051FestningsportenFestningsport1753Hele porten5002/1
1052Festning/batterier/vollerBatterier og voller1750–58Hele fortifikasjonen5002/1
1053KlokkestøpulKlokkestol1959Hele - inkl. klokken fra 18135002/1
1055Kran ved kanalKranukjentHele kranen5002/1
1056GeværgalleriGeværgalleri for bestrykning av strand1792Hele galleriet5002/1
1057KanalenFlere (jf. historikk)1751–55Hele kanalen5002/1
1058KirkedammenVannoppsamling, branndam1750–53Hele dammen5002/1/2
1059SkoledammenVannoppsamling, branndam1750–53Hele dammen5002/1/2
S216Kommandantboligen, Stavern fortBolig for kommandanten1741–42Eksteriør og interiør5003/1
S217Tårnet, Stavern fortKanontårn og kruttkjeller1686/7–89Oppr. deler, ikke trekonstruksjonen.5003/1
S90Citadellets vinterbrygge, Stavern fortBrygge1757Hele bryggen5003/1
S90Citadellporten, Stavern fortFestningsport1757Hele porten5003/1
S90Vollanlegget på Citadelløya, Stavern fortFort til bevoktning av opplagshavn1687–89/1753–585003/1
S11309Verksted, Stavern fortOppr. bygning soldatforlegning1989/1757Oppr. grunnmur5003/1
S11308Kommandantboligens uthusUthus/fjøs1757Eksteriør og interiør5003/1
14988Skur/uthus/utedoWandhuus (utedo)1757Eksteriør og interiør5003/1
S90Festningsbrygga Citadelløya, Stavern fortBrygge1756Hele bryggen5003/1

Følgende objekter innenfor fredningsområdet er unntatt fra fredningen:

Invnr. 1054/«Solur»

Invnr. 0017/«Lager»

Invnr. 0020/«Kanon-/Undervisningshall»

Invnr. 0023/«Pyramiden»

Invnr. 0025/«Befalsforlegning I

Invnr. 0031/«Kanonverksted»

Invnr. 0032/«Radarbygg»

Invnr. 0033/«Teknisk lager»

Invnr. 0036/«Aggregathus»

Invnr. 0038 «Telefonsentral» (tidl. brannstasjon)

Invnr. 0059 «Kasun»

Invnr. 1069 «Omformer/aggregathus»

Uten invnr. «Beddingboden»

0Endret ved forskrift 1 aug 2014 nr. 1059.
§ 2.Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Fredriksvern verft inkludert forutgående befestninger og senere tilføyelser er å sikre og bevare et forsvarsanlegg som i nasjonal sammenheng har hatt stor betydning både riks-, militær- og arkitekturhistorisk sett.

Det fortifiserte orlogsverftet sto ferdig i 1758, og ble etter 1814 hovedstasjon for den norske flåten. Anlegget er imidlertid langt mindre omfattende enn for eksempel festningene langs svenskegrensen, men fremstår som et av de best og mest helhetlig bevarte militære anlegg fra barokken i Danmark-Norge. Fredriksvern verft fremstår i dag som enestående blant våre nasjonale festningsverk, med en rolle og utforming som skiller seg fra de øvrige festninger fra både tidligere og senere perioder. Formålet er derfor en helhetlig bevaring og forvaltning, og at den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom det befestede verftet og de enkelte objekter opprettholdes og styrkes.

Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger og deres innbyrdes sammenheng. Fredningen skal sikre de militærhistoriske, arkitektoniske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved de enkelte byggverk slik de er beskrevet i Verneplan Fredriksvern verft. Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha en selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes utforming slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, overflater og eventuell dekor skal bevares.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare interiørenes opprinnelige eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater, samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon. Fredningen av installasjoner og utstyr skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner.

§ 3.Fredningsbestemmelser
a)Byggverk og anlegg som er fredet etter denne forskrift skal forvaltes på en slik måte at de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier de representerer, blir tatt vare på og synliggjort.
b)Det er ikke tillatt å rive, skade eller endre festningsanlegget eller deler av det. Det er heller ikke tillatt å bygge om festningsanlegget, det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. g).
c)Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på festningsanlegget eller det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. g).
d)Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset festningsanleggets og det enkelte byggverks egenart og på en måte som ikke reduserer de militærhistoriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. Dersom det oppstår tvil om hva som er korrekt material- eller metodebruk ved vanlig vedlikehold, skal antikvarisk myndighet kontaktes før vedlikeholdstiltaket iverksettes.
e)Anlegging eller utvidelse av veier eller plasser, oppsetting av gjerder, skilt, endring av belegg, planering, utfylling eller andre terrenginngrep innenfor det fredete anlegget, er ikke tillatt. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. g).
f)Endring av beplantning, fjerning av trær, busker eller opprinnelige elementer eller andre tiltak som vil kunne endre anleggets eller områdets karakter i vesentlig grad, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å rive, bygge om eller endre elementer som murer, trapper, grusganger etc. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. g).
g)Når det blir nødvendig å fornye trær eller busker som er av betydning for områdets karakter, skal samme type benyttes og plantes på samme sted. Store betydningsfulle trær som må felles på grunn av sykdom, skade eller alder, skal erstattes med så store trær som mulig.
h)Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Tilbakeføring kan kun skje etter søknad om dispensasjon iht kulturminneloven § 15a første ledd, jf. forskriften § 4.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

§ 4.Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 4, kan etter søknad i særlige tilfelle gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan for hele eller deler av fredningsområdet. Planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt. Forvaltningsplanen skal inneholde retningslinjer for bruk, vedlikehold og eventuell tilbakeføring av anlegget. Planen som skal rulleres etter nærmere fastsatt intervall, skal være en premissgiver og et hjelpemiddel for brukere, eiere, forvaltere og kulturminnemyndigheter.

§ 6.Myndighet

Forvaltning av denne fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

§ 7.Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft med virkning straks.

Kartvedlegg 

pdf.gif