Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2011-08-25-1303
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om ferdsel med motorfartøy mv., Rennebu

Hjemmel: Fastsatt av Rennebu kommunestyre 25. august 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5.

§ 1.Forbud mot bruk av motorfartøy

Det er ikke tillatt med bruk av fartøy med motor på innsjøer og vassdrag mindre enn 2 kvadratkilometer i Rennebu kommune (jamfør motorferdsellovens § 4 3. ledd siste setning).

§ 2.Ferdsel med motorfartøy på innsjø større enn 2 kvadratkilometer

Motorstørrelsen er begrenset til en motorkraft til og med 15 HK.

§ 3.Luftfartøy

Med unntak av Granasjøen kan landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag bare finne sted etter tillatelse i henhold til lovens § 6.

§ 4.Dispensasjon

Søknad om tillatelse etter lovens § 6 og søknad om dispensasjon fra denne forskrift behandles og avgjøres av kommunen.

§ 5.Straffeansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til å overtre disse forskrifter kan i henhold til lov om motorferdsel § 12 straffes med bøter.