Forskrift for motorferdsel på Toke, Drangedal kommune, Telemark

DatoFOR-2011-08-30-1564
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse21.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort21.05.2015   kl. 14.15
KorttittelForskrift for motorferdsel på Toke, Drangedal

Hjemmel: Fastsatt av Drangedal kommunestyre 30. august 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder all motorferdsel på Toke i Drangedal kommune.

§ 2.Hastighetsregler

For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.

I 50-metersbeltet på vannet målt fra strandkant (land og på øyer) gjelder 5 knops grense i perioden 1. mai til 15. september.

§ 3.Landing og start med luftfartøy

Det tillates ikke landing og start med motordrevet sjøfly på Toke i Drangedal kommune.

§ 4.Dispensasjon fra forskriften

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som er gitt myndigheten kan i enkeltsak dispensere fra denne forskrift dersom det foreligger særskilte behov.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38.