Forskrift om fredning av Middelthunsgate 29, gnr./bnr. 215/235, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2011-09-08-926
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse08.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§15, LOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort15.09.2011   kl. 14.55
KorttittelForskrift om fredning av Middelthunsgate 29, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 8. september 2011 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

§ 1.Omfang

Fredningen omfatter bygningens eksteriør, deler av interiør og utomhusarealer.

Fredningen av interiør omfatter i alle etasjer hovedtrapperommet med trapp og sirkulær overlyssjakt med betongbrystninger (rotunden) og heissjakter med heisfronter i alle etasjer samt heisdører. Videre omfatter fredningen teak-kledning på innside av yttervegger i alle etasjer. I første etasje omfatter fredningen av interiør hovedinngangsparti, resepsjonsfront, vestibyle og kantinens publikumsareal. I femte og sjette etasje omfatter fredningen av interiør hele søndre og østre fløy med kontorer, korridorer og birom, inkludert vassdragsdirektørens kontor og møterom i søndre ende av sjette etasje. I 7. etasje omfatter fredning av interiør stabsmøterom med forrom og trapperom i søndre ende av etasjen.

Omfang interiør er markert på plantegninger nedenfor.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor mv. Fast inventar som skap, tekniske installasjoner, belysning mv. er fredet som del av interiøret.

Fredningen av utomhus omfatter parkanlegget syd, vest og nord for bygningen, vannbasseng langs bygningens fasade mot Middelthunsgate, bronseskulptur som fremstiller en anleggsarbeider og luftinntakstårn. Fredningen av utomhus inkluderer arealer, terreng, strukturer og grøntområder, hovedelementer som spaserganger, stier, vegetasjon, trær, dekker, belegg samt konstruksjoner som trapper og inkluderer hovedelementer som materialbruk, overflatebehandling og detaljering.

Fredningen skal sikre sammenhengen mellom bygningen og parkanlegget samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. 

lf-20110908-0926-01-01.jpg

Kartet viser fredningens avgrensning. 

lf-20110908-0926-02-01.jpg 

lf-20110908-0926-03-01.jpg 

lf-20110908-0926-04-01.jpg 

lf-20110908-0926-05-01.jpg 

lf-20110908-0926-06-01.jpg

§ 2.Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens administrasjonsbygg fra 1964 som eksempel på et representativt offentlig kontorbygg med tilhørende parkanlegg fra samme periode. Formålet med fredningen er videre å bevare bygningens arkitektoniske uttrykk og særpreg.

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens (NVE) administrasjonsbygg er et modernistisk, offentlig representasjonsbygg oppført etter et konsekvent plangrep. Den frittliggende bygningen er planlagt i et åpent parklandskap med enkelte utomhuselementer som henspiller på NVEs virksomhet. Bygningsvolumet følger Middelthunsgates krumning i en slak bue og det formmessige grepet gir bygningen både en monumental og særpreget utforming. Administrasjonsbygningen med parkarealene og øvrige utomhuselementer utgjør et helhetlig modernistisk anlegg med høy arkitektonisk verdi.

Administrasjonsbygget utgjør et stykke modernistisk arkitektur med høy materialkvalitet, konsekvent planlegging og integrert utsmykking med henvisning til etatens virksomhetsområde. Bygningens romdisponering samt tekniske installasjoner viser 1960-tallets idealer angående det gode arbeidsliv og effektive løsninger. Statsadministrasjonen vokste i etterkrigsårene, og særlig nye muligheter for energitilgang hadde offentlig og politisk oppmerksomhet.

Fredningen skal ivareta de antikvariske og kulturhistoriske verdier.

Dette innebærer at:

-Bygningens eksteriør skal opprettholdes. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, overflater og eventuell dekor skal bevares intakt.
-Innvendig hovedstruktur, herunder overordnet og opprinnelig eller eldre romstruktur, etasjeskiller og øvrige konstruktive elementer skal bestå.
-Fredet interiør skal bevares tilsvarende med arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt overflater og eventuell dekor og fast inventar. Lysarmaturer tegnet til bygningen bevares som del av fredningen.
-Uteområdene skal bevares og den funksjonelle og visuelle sammenhengen med den fredete bygningen skal opprettholdes.
§ 3.Fredningsbestemmelser

Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid. Bestemmelsene gjelder utomhusanlegg, eksteriør, innside av yttervegg og fredete soner som nevnt i § 1.

3.1. Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningen eller deler av denne.
3.2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør eller interiør. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 3.5.
3.3. Det er ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater eller utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør, interiør eller konstruksjon. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 3.5.
3.4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder som er i tråd med bygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
3.5. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner kan tillates i særlige tilfelle under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
3.6. Utover ordinær skjøtsel er det ikke tillatt å gjøre endringer i parken/hageanlegget/plassen som vil kunne endre anleggets karakter i vesentlig grad. Det er ikke tillatt å fjerne trær, busker eller installasjoner. Når det blir nødvendig å fornye trær, busker eller stauder, skal samme type benyttes og plantes på samme sted. Trær som må felles på grunn av sykdom, skade eller alder, skal erstattes med så store trær som mulig, og med tre av samme slag.
§ 4.Dispensasjon

Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir myndighet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet.

§ 5.Forvaltningsplan

Eier er ansvarlig for at det utarbeides forvaltningsplan.

Forvaltningsplaner skal forelegges Riksantikvaren.

§ 6.Avhending

Forskriften gjelder selv om deler eller hele byggverk og anlegg som er fredet, går ut av statlig eie.

Eier skal i god til før overdragelsen underrette Riksantikvaren om overdragelsen.

§ 7.Brudd på bestemmelsene

Overtredelse av § 3 for fredete byggverk og anlegg straffes etter kulturminneloven § 27.

§ 8.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.