Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på elg og rådyr, Bodø kommune, Nordland

DatoFOR-2011-09-09-957
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse09.09.2011
Sist endretFOR-2017-03-20-380
EndrerFOR-2009-06-03-1105
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, LOV-2009-06-19-100-§8
Kunngjort29.09.2011   kl. 15.55
KorttittelForskrift om åpning av elg- og rådyrjakt, Bodø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Viltnemnda i Bodø 9. september 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 feb 2014 nr. 1557 (i kraft 1 mai 2014), 23 juni 2015 nr. 782, 20 mars 2017 nr. 380.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Bodø kommune, Nordland.

§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen nedenfor:
Kommune/Del av kommunenElg: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
1804V0086 – Kjerringøy elgvald2000
1804V0087 – Bodøhalvøya elgvald3000
1804V0089 – Vestersida elgvald
1804J0163 – Breivik jaktfelt
1804V0088 – Bodø sør elgvald2500
Resten av Bodø kommune4000
Hele Bodø kommune10 000
0Endret ved forskrifter 20 feb 2014 nr. 1557 (i kraft 1 mai 2014), 23 juni 2015 nr. 782, 20 mars 2017 nr. 380.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 3. juni 2009 nr. 1105 om åpning av jakt på elg og rådyr og fastsetting av minsteareal, Bodø kommune, Nordland.