Forskrift om forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for myrer og våtmarker i Finnmark etter naturmangfoldloven § 44, jf. § 42, Finnmark.

DatoFOR-2011-09-12-1542
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse12.09.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§44, FOR-2009-10-23
Kunngjort26.04.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om forlengelse av myrvern, Finnmark

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 12. september 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 44 siste ledd, jf. delegeringsvedtak 23. oktober 2009.

§ 1.Forlengelse av virkningene av naturmangfoldloven § 44 første, tredje og fjerde ledd

Oppstart av Verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark ble kunngjort den 7. mai 2007.

Virkningene av denne kunngjøringen etter naturmangfoldloven § 44 første, tredje og fjerde ledd forlenges med to år frem til og med 7. mai 2013.

§ 2.Iverksettelse

Forskriften trer i kraft straks.