Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2011-09-29-1010
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse29.09.2011
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-19-859
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort13.10.2011   kl. 14.05
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Trondheim

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 29. september 2011 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i hele kommunen og adgang til jakt på bever i hele kommunen med unntak av nedslagsfeltet til Jonsvatnet.

II

Minstearealet i daa for elg, hjort og rådyr og adgang til jakt på bever er som angitt i tabellen:

Elg:Hjort:Rådyr:Bever: Fordelingsgrunnlag
150010 000500Åpnet for jakt, /minste vannlengde

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 19. juni 2007 nr. 859 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.