Forskrift om isfiskeløyper for kjøring med snøscooter til Nesjøen og Essandsjøen, Tydal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2011-10-19-1304
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse19.10.2011
Sist endret
EndrerFOR-2006-01-11-153
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, FOR-1988-05-15-356-§8
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om isfiskeløyper, Tydal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 19. oktober 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, jf. forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8.

I 

Løype 1 – Stugudalen–Nesjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøscooter fra Stugudalen til Nesjøen. Løypetraseen starter fra merket parkeringsplass i Stugudalen, går parallelt med Sylsjøvegen etter gammel vintervegled til Storbekken og følger Sylsjøvegen til Spaklarslia, videre over Geitbekkvika og over Nesjøen til Nedre Brokksjøen. Traseen er inntegnet på kart, merket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oktober 2011. 

Løype 2 – Østby–Essandsjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøscooter fra Nebjørga til Essandsjøen. Løypetraseen starter fra merket parkeringsplass ved Nebjørgveien i Østby, går derfra i nordvestlig retning forbi Rødalstjønna, videre nordøstover parallelt med skitraseen over Hammerslettet, Finnsbrekka, Nøsterdalen og Nøsteråa og videre til Mulen. Traseen er inntegnet på kart, merket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oktober 2011. 

Løype 3 – Moen–Nesjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøscooter fra Moen til Nesjøen. Løypetraseen går fra merket parkeringsplass ved Moen, følger Nesjøvegen fra Moen til Nesjø dam og videre ut på Nesjøen. Traseen er inntegnet på kart, merket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oktober 2011.

II

For bruk av løypene er det satt følgende vilkår:

a.Bruk av løypene er kun tillatt i forbindelse med isfiske på Nesjøen og Essandsjøen og nødvendig transportbehov i forbindelse med fisket. På vannet skal korteste vei til fiskeplass brukes. Kjøring på land, utenom fastlagt trasé, er forbudt. Det er tillatt å kjøre inn til land for rasting.
b.Dokumentasjon for betalt fiskekort må kunne forevises for oppsyn/kontroll.
c.Kjøring utenfor de godkjente og merkede løypetraseene er ikke tillatt.
d.Det er ikke tillatt med kjøring i isfiskeløypene mellom kl. 23.00 - 06.00.
e.All kjøring skjer på eget ansvar og skal foregå etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel.
f.Før løypa kan tas i bruk det enkelte år, skal parkeringsplass og løypetrase være merket.
g.Kjøring etter 5. mai er ikke tillatt. Tydal kommune kan dispensere fra denne bestemmelsen til og med 20. mai det enkelte år, forutsatt at reindrifta ikke har avgjørende innvendinger til tidsutvidelsen.
h.Tydal kommune kan under flytting av tamrein stenge løypene i kortere perioder etter anmodning fra Essand reinbeitedistrikt.
i.Personer som skal på isfiske kan bruke godkjente leiekjørere i Tydal kommune til å foreta transporten med snøscooter innenfor de rammer som framgår av denne forskrifts kap. I og vilkårene satt i punktene a-h i kap. II.

Kart over godkjente isfiskeløyper: pdf.gif

III

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 11. januar 2006 nr. 153 om isfiskeløyper for kjøring med snøscooter til Nesjøen og Essandsjøen, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.