Forskrift om snøscooterløyper, Gáivuotna-Kåfjord kommune, Troms

DatoFOR-2011-12-14-1234
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2011
Sist endret
EndrerFOR-2008-12-10-1596
Gjelder forKåfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§4
Kunngjort15.12.2011   kl. 14.40
Rettet02.02.2012, § 1, 19.04.2012 § 1.
KorttittelForskrift om snøscooterløyper Gáivuotna-Kåfjord

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 14. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4.

§ 1.Følgende faste løyper for snøscooter er opprettet: 

Nordmannvikdalen

Løypa starter i Nordmannvika, sør for elva. Ei stikkløype på ca. 0,5 km kommer fra nordsida av Nordmannvikelva, krysser den og møter hovedløypa, som går videre opp Nordmannvikdalen på østsida av elva til Gaukenes, med stikkløype til idrettslagshytta, videre fra Gaukenes på nordsiden av elva, hvor det legges opp en arm til Sánnjáriehppi. Løypa i dalen følger videre til Rundvatnet og har endepunkt ved det øverste av Nordmannvikvatnan. 

Olderdalen–Dalbakken–Bahkkavaggi

Olderdalsløypa starter ved vei 1 like øst for kommunehuset i Olderdalen. Løypa følger dagens vei og vannledningstrase ca 1 km, før den krysser elva noe ovenfor kirkegården. Løypa går så etter eksisterende vei på sørsiden av elva til brua ved vannverket. Løypa fortsetter langs elvekanten på sørsiden, og krysser elva ca 200 meter på oversiden av vanninntaket. Løypa fortsetter videre opp Dalbakken og krysser elva ved øverste bru. Løypa går videre på sørsiden før den krysser elva ca 1 km på oversiden av Stormyra. Løypa går videre på nordsiden opp til Olderdalsvannet. Hovedløypa går inn Bahkkavaggi og stopper 300 meter fra grensen mot Nordreisa i Dalvvescahca. Det går en stikkløype fra Olderdalsvannet opp Vovnnavaggi opp til et lite vann på høyde 750 moh. Det går en annen stikkløype fra hovedløypa til vann 694 moh nord for Heargegaisa. 

Trollvik–Trollvikdalen–Holmevatnet–Birtavarre

Løype i Trollvik starter ved kommunal vei like øst for elva og skolen. Den følger eksisterende vei opp forbi vannverket sør og øst for elva, og i videre opp dalen til ei hytte. På myra ved hytta går løypa rett sørover og opp lia mot høyde 669, herfra rett nordover til utløpet av Tverrelva. Løypa følger Tverrelva oppover og går videre østover til høyde 810. Løypa fortsetter over vann på høyde 791 moh. gjennom dalen til Holmevatnet. Ved Holmevatnet møtes denne løypa med løypa fra Nomedalen. Fra Holmenvatnet går løypa over Badjánancahca langs sørsiden av Badjánanvággi til Nesset i Birtavarret.

Birtavarre–Guolasjávri–Duolbajávri

Løypa starter ved Nesset i Birtavarre, følger nordsida av elva til Nyvoll, krysser elva ved nederste Holmen bru, følger elvekanten til Holmen, og gammel vei til kraftstasjonen. Stikkløype (på ca. 2 km) til Skattvoll med arm til Røde Kors-brakka (langbrakka) kommer inn på hovedløypa like sør for kraftstasjonen. Videre følger den gammelt elveleie på sørsiden av dalen, og anleggsveien til Guolas, om Sabetjohka, opp til hjelpestasjonen ved Guolasjávri. En sløyfe av løypa går fra Røde Kors-hytta sørøstover til Stuoranjárga og Sandmælen, Lágosjohka og vestnordvestover vatnet til Sinaidmohkki. Fra Guolasjávri går løypa videre til hytte ved Sinaidmohkki, opp dalen til Goddejávri og over til Duolbajávri (h. 974). 

Gaiskridi–Manndalen–Uhcávákkas–Duolbajávri

Løypa går fra Gaiskridi i Manndalen, og følger hovedsakelig elveisen opp til Apmelaššæter. Fra Ápmelaš går løypa inn til Uhcávákkas og opp på fjellet til Duolbajávri. 

Goddejávri–«Solgropa»–Magervatnet

Løypa går fra Goddejávri til unna Goddejávri, om «Solgropa» til unna Njárggajávri, Lávvojávri og videre nordover til Magervatnet (h. 980). 

Gussagorra–kommunegrense Nordreisa

Løypa starter fra Gussagorra og går nordøstover til Ahkkejohka og kommunegrensen mot Nordreisa.

Løypa åpner når Nordreisa åpner tilknytningsløype i sin kommune, og er åpen så lenge tilknytningsløypa i Nordreisa er åpen. 

Duolbajávri–Čiččenjávri–Bievlajávri

Løypa går fra Duolbajávri (h. 974) via Moskkuráššajávri, Čiččenjávri, Cáhppesjávri til Bievlajávri.

§ 2.Løypene tillates brukt fra det tidspunkt merking er gjennomført til og med 4. mai, med følgende unntak:
-Løypa mellom Ápmelaššæter og Duolbajávri åpnes tidligst 16. mars.
-Løypa mellom Gaiskridi og Ápmelaššæter stenges seinest 20. april.
-Løypa mellom Birtavarre og anleggsveien stenges seinest 20. april.

Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. Kåfjord kommune bekjentgjør åpning når fjelltjenesten/kommune har godkjent merking.

§ 3.Merking av løype skjer etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Ved løypestart skal det være satt opp løypekart og nødvendig informasjon.

Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging av løyper ved skredfare, annen akutt fare eller av andre forhold. Kommunen er ansvarlig for stenging av løypa i perioder av hensyn til reindrifta

§ 4.All kjøring skal følge merket løype. Dersom merkinga er borte er løypa stengt.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 10. desember 2008 nr. 1596 om snøscooterløyper, Gáivuotna-Kåfjord kommune, Troms.