Forskrift om vern av Koltjønndalen naturreservat, Meråker kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-12-16-1278
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse16.12.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1984-12-14-2090
Gjelder forMeråker kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.12.2011   kl. 15.10
KorttittelForskrift om Koltjønndalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket område med gammel naturskog under naturlig dynamikk, våtmarksområder og myrområder i mosaikk med skog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for naturmangfold.

Blant skogtypene i området er kompakt gammel granskog, furuskog med innslag av svært gamle trær, samt innslag av rike skogtyper og sumpskog.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 45/1 og 49/1 i Meråker kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 56 571 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskrift med kart oppbevares i Meråker kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det sammen gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
7.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
8.Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
9.Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu (gadd) skal ikke felles.
10.Utsetting av saltsteiner.
11.Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler).
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy
2.Utenom eksisterende veger er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
4.Nødvendig motorferdsel inn til Hallsjødammen ved akutt oppstått behov for ettersyn/vedlikehold av Hallsjødammen, etter fastlagt trase. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
5.Skånsom riding.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
5.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøyer enn nevnt i § 6 nr. 2.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 nr. 5.
7.Hogst av etablerte plantefelt.
8.Nødvendig transport av ved, materiell og utstyr til hytter i området og bakenfor området.
9.Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
10.Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
11.Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
12.Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.
13.Rydding av eksisterende flytteleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med forvaltningsplan.
14.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
15.Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
16.Utkjøring av saltsteiner.
17.Gjenoppføring av Koltjønndalhytta og andre anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
18.Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 nr. 7, § 7 nr. 15 og § 7 nr. 17.
19.Nødvendig bruk av lufttransport for formål nevnt i § 7 nr. 8.
20.Transport med beltekjøretøy på snødekket mark for rutinemessig ettersyn og drift av reguleringsanlegget ved Hallsjøen.
21.Transport med beltekjøretøy på snødekket mark i forbindelse med innsamling av snøprøver.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. På samme måte, kan det for grunneier og andre gis flerårige tillatelser, jf. forvaltningsplan.

§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den ordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 1984 nr. 2090 om fredning for Koltjerndalen plante- og fuglefredningsområde, Meråker kommune, Nord-Trøndelag.