Forskrift om vern av Rottåsberga naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-12-16-1279
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse16.12.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forTingvoll kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.12.2011   kl. 15.10
KorttittelForskrift om Rottåsberga naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å verne et variert og lite påvirket skogsområde i en høydegradient fra sjøen og opp mot fjellet. Området er representativt for de biologisk sett mest verdifulle furudominerte fjordliene på Nordvestlandet. De største verdiene er knyttet til forekomsten av kalkrik furuskog, men i tillegg er det vesentlige verdier i rike hasselkratt, gammel lauvskog, gammel furuskog og i almeskogen.

Området er svært artsrikt og med et stort antall truede og nær truede arter knyttet til flere organismegrupper og naturtyper. Innslaget av truede og nær truede marklevende sopp er spesielt stort. I tillegg kommer blant annet truede og nær truede lavarter. Flere arter opptrer her på eller nær sin nasjonale nordgrense.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 88/1, 89/1 og 89/2 i Tingvoll kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1997 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:8000 datert Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Tingvoll kommune, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
4.Vedlikehold av en brønn ved Rottåssetra. Brønnen er vist på vernekartet.
5.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt.
6.Vedlikehold av eksisterende kjerreveg. Vegen er vist på vernekartet.
7.Rydding av kvist og nedfall på eksisterende stier. Stiene er vist på vernekartet.
8.Vedlikehold av eksisterende landfester knyttet til akvakultur på gnr./bnr. 88/1 som var i bruk på vernetidspunktet, samt oppankring for denne virksomheten.
9.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
10.Beiting.
11.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Utenom sti og veg vist på vernekartet, er bruk av sykkel og hest og kjerre samt riding forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Skånsom riding utenom veg og sti.
4.Bruk av motorbåt for akvakulturvirksomhet på gnr./bnr. 88/1.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
2.Hogst av fremmede treslag og gran.
3.Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
4.Utsetting av saltstein.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a)Hogst og uttransport av fremmede treslag og gran, jf. § 7 nr. 2.
b)Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite, jf. § 7 nr. 3.
c)Utsetting av saltstein, jf. § 7 nr. 4.
d)Vedlikehold av eksisterende kjerreveg, jf. § 4 nr. 6.
6.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
7.Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
8.Oppgradering av landfester til akvakulturanlegg samt etablering av nye på gnr. 88/1.
9.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd nr. 2.
10.Etablering av anlegg for Kystverket.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.