Forskrift om vern av Fladalsåsen naturreservat, Nes kommune, Buskerud

DatoFOR-2011-12-16-1281
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse16.12.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNes kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.12.2011   kl. 15.10
KorttittelForskrift om Fladalsåsen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å verne et område med gammel skog med sitt naturmangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Naturreservatet har kjerneområder med mange gamle trær og mye død ved som gir et rikt artsmangfold med flere truede og nær truede arter. Naturreservatet har særlig naturvitenskapelig verdi fordi det er tilnærmet uberørt av nyere inngrep.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 47/1,13, 47/3, 47/5, 47/7 og 47/24 i Nes kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6571 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:25 000 datert Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nes kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Vedlikehold av eksisterende hytte på gnr./bnr. 47/3 ved Fisketjern, inkludert rydding/skjøtsel rundt bygningene i et område inntil 3 dekar.
6.Vedlikehold av eksisterende jakttårn for storviltjakt. Jakttårnene er tegnet inn på vernekartet.
7.Forsiktig rydding av småbusker og kvist i skuddfelt.
8.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
9.Utsetting av saltsteiner.
10.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
11.Vedlikehold av traktorvei inn i reservatet fra Fladalen. Veien er tegnet inn på vernekartet.
12.Vedlikehold av gjerde i forbindelse med husdyrbeite.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Bruk av sykkel og hest og kjerre er forbudt utenom eksisterende traktorvei avmerket på vernekartet.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon for:

1.Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner og gamle ferdselsveier.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn- og utløpsbekker mot forsuring.
4.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
5.Nødvendig motorferdsel for transport av materialer for vedlikehold av permanent oppsatte jakttårn.
6.Nødvendig motorferdsel på traktorvei i reservatet for uttransport av felt elg og hjort.
7.Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytte ved Fisketjern.
8.Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade, innenfor opprinnelig størrelse og plassering.
9.Oppsetting av nytt gjerde i forbindelse med husdyrbeite.
10.Oppsetting av samlekve for bufe.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.vedlikehold av traktorvei, jf. § 4 nr. 11.
b.vedlikehold av gjerde, jf. § 4 nr. 12.
c.Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner og gamle ferdselsveier, jf. § 7 nr. 1.
d.gjenoppføring av bygninger, jf. § 7 nr. 8.
e.oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 9.
f.oppsetting av samlekve, jf. § 7 nr. 10.
g.Utsetting av saltstein, jf. § 4 pkt. 9.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.